Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ģeotelpisko informāciju izsniedz, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai sākot no 2003.gada ir bijis izgatavots topogrāfiskais plāns un attiecīgā topogrāfiskā informācija iekļauta Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē vai pieprasījums atbilst šādiem kritērijiem:

pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti u.tml.);

pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti, metu konkursi u.tml.);

pieprasītājs ir studējoša persona (turpmāk - students), kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei.
Pēc pieprasījuma izvērtēšanas atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” tiek izsniegta licence vai atļauja par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu (turpmāk - Licence). Ģeotelpiskā informācija tiek sagatavota *.dgn vai *.dwg datņu formātā un nodrošināta iespēja to lejupielādēt internetā vai saņemt klātienē, iekopējot to pieprasītāja elektroniskā datu nesējā.
Studentiem Licences parakstīšana un informācijas izsniegšana tiek nodrošināta tikai klātienē.
Dati tiek izsniegti bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma pieprasītājam ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti u.tml.);

pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti, metu konkursi u.tml.);

pieprasītājs ir studējoša persona, kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

klātiene – jāiesniedz aizpildīts pieprasījums un nepieciešamie dokumenti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē vai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā;

e-pasts – jānosūta aizpildīts pieprasījums un nepieciešamie dokumenti uz e-pastu geo@riga.lv.

Pieprasījumam jāpievieno kartogrāfisks attēls (zemes robežu plāns u.tml.) ar iezīmētu teritoriju, par kuru tiek pieprasīta ģeotelpiskā informācija.
Studējošai personai papildus jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka ģeotelpiskās informācijas pieprasītājs ir attiecīgās iestādes students un izstrādā diplomdarbu vai studiju darbu, norādot darba nosaukumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

• klātiene – Licences parakstīšana klātienē notiek Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē 401.kab., Amatu ielā 4, Rīgā. Pieprasītāja Licences eksemplārs var tikt nosūtīts uz pieprasījumā norādīto adresi. Pieprasītājam tiek nosūtīta saite informācijas lejupielādei (pieejama 10 (desmit) darba dienas) vai informācija tiek iekopēta pieprasītāja elektroniskā datu nesējā;

• e-pasts – uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi pieprasītājam tiek nosūtīta Licence parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Pēc abpusējas Licences elektroniskas parakstīšanas tās eksemplārs *.edoc datu formātā tiek nosūtīts  pieprasītājam uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi.

• cits – pieprasītājam tiek nosūtīta saite mākoņkrātuvē Microsoft OneDrive informācijas lejupielādei (pieejama 10 (desmit) darba dienas).

Studentiem Licences parakstīšana un informācijas izsniegšana tiek nodrošināta tikai klātienē.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105817
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Pieprasītājam tiek nosūtīta saite mākoņkrātuvē Microsoft OneDrive informācijas lejupielādei (pieejama 10 (desmit) darba dienas)