Vides tehniskie noteikumi
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības ir saistošas personai, kas veic darbību.
Termiņš:
Tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.pantā noeiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura gatavojas veikt darbību, pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt attiecīgo darbību.
Pieteikt paredzēto darbību var arī elektroniski, aizpildot tiešsaites formu Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE", identifikācijai izmantot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. Saite uz IS "TULPE": http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/.

Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novertējums saskaņā ar „Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai arī darbībām, kuras minētas Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" pielikumā.

Ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai iesniegums tehniskajiem noteikumiem nav jāiesniedz.

Ja darbībai ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus 10 darbadienu laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par to, ka darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 20 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms un būves lietošanas veids, kā arī būvatļaujas (kopiju) saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Saņemot klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: