Nekustamā īpašuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja jaunais nekustamais īpašums veidojams apvienojot vai sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Valsts zemes dienestam (VZD).

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastrā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
IZŅĒMUMS: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam).

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, VZD iesniedzot VZD adresētu iesniegumu.

Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā skat. pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/nekustama-ipasuma-registracija-2

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.  
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana- nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji
Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina, lai:
–  būvi reģistrētu kā patstāvīgu būvju īpašumu;
–  sadalītu nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus;
–  izveidotu jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem;
–  veidotu dzīvokļa īpašumu.

A.   Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā  ierosina VZD, ja:
–  sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
–  ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā, vai nav reģistrēti Kadastrā, vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās;
–  nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
–  katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
–  iesniegts tikai VZD adresēts iesniegums ar pamatojošiem dokumentiem.

Pakalpojumu var saņemt:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
–  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
–  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
–  persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
–  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
–  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

B.   Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja:
–  sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jauns
nekustamais īpašums, ir reģistrēti Kadastrā un ir ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums);
–  nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
–  katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
–  iesniegts rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums ar pamatojošiem dokumentiem.

Pakalpojumu var saņemt:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks;
–  būves īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, par būves ierakstīšanu pastāvīga būvju īpašuma sastāvā;
–  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
–  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
–  persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
–  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, – attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
–  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
A.    Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:
–  VZD adresēts iesniegums par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastrā, t.sk. par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamais īpašums, no kura veido jauno nekustamo īpašumu, nav ierakstīts zemesgrāmatā;
–  notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
–  pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
–  pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

B.   Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastrā un zemesgrāmatā.
Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā  ir jāiesniedz šādi dokumenti:
–  atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums, ja ar to lūgts:
     –  ierakstīt Kadastrā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu vai;
     –  sadalīt nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus, vai;
     –  izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.
–  dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības (piemēram, notariāli apstiprināts darījuma līgums);
–  notariāli apstiprināts pilnvarojums veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā)
–  ja lūgts ierakstīt būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu:
    –  dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks);
    –  dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu.
–  pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, vai pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
–  juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.);
–  pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
–  notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
–  informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

2006.gada 31.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām" pielikumos Nr. 1.1. un 6.1. lūdzam skatīt nostiprinājuma lūgumus:
-  ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Kadastrā;
-  nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Kadastrā.

Iesniegumu VZD un tiesai par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali vai apvienošanu Kadastrā un zemesgrāmatā lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/ierosinataja-iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
A. VZD dokumentus var iesniegt:
–izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
– nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piemēram, pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
–  uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
–  klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

B.  Atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresētu nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā (skat. tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļu "Informācija->Kontaktinformācija").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
5. solis / Pasūtījuma reģistrācija, apmaksa, izpilde
A.  Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastrā:
Ja VZD saņemts VZD adresēts iesniegums, VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā (KAC) rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad ir veikta VZD priekšapmaksas rēķina apmaksa.

Pirms VZD pakalpojuma izpildes persona to apmaksā:
–  jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
–  ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot VZD priekšapmaksas rēķina numuru.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.

B. Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā:
Rajona (pilsētas) tiesā ierosināts pasūtījums VZD reģistrējas automātiski. Pēc pasūtījuma reģistrācijas Jums tiks izsniegts vai uz e-pasta adresi nosūtīts priekšapmaksas rēķins par VZD maksas pakalpojumu.

Rajona (pilsētas) tiesā ierosināta pasūtījuma izpildi VZD uzsāk nākamajā darba dienā pēc tam, kad:
–  veikta VZD priekšapmaksas rēķina apmaksa;
–  no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemts paziņojums, ka nostiprinājuma lūgums ir pieļaujams;
–  VZD Digitālo dokumentu krātuvē saņemts nostiprinājuma lūgums un pamatojošie dokumenti.

Par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā jāveic arī zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksa atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 107.pantam. Ja datu un dokumentu apmaiņa notiek starp informācijas sistēmām, tad no 2022.gada 1.janvāra  kancelejas nodevu jāmaksā 90 % apmērā.

Rekvizīti zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksai - tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Rekvizīti nodevu samaksai".

VZD priekšapmaksas rēķinu var apmaksāt:
–  klātienē rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot POS termināli;
–  ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot VZD priekšapmaksas rēķina numuru.

Gadījumā, ja izrakstīto VZD priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma kadastra datu aktualizāciju Kadastrā.

1. VZD pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
- ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla kadastrs.lv  „Mans konts”.
Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);
- pa e-pastu;
Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli.
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
- pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

2. Ja ir norādīts, ka ir nepieciešams saņemt dokumentu par tiesas pakalpojumu, tad to var saņemt atbilstoši tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Biežāk uzdotie jautājumi" pie jautājuma "Kā saņemt par tiesību nostiprināšanu saņemamos dokumentus?" norādītajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...