Lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu. Adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad informāciju par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidāciju pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskas un fiziskas personas (vai viņu pilnvarota persona)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju zemes vienībai/ēkai:

1.Iesniegums (Iesnieguma veidlapa);
2.Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3.Zemes vienības robežu plāns (kopija);
4.Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
5.Ģenerālplāns - jaunbūvēm (kopija).

Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju telpu grupai:

1.Iesniegums (Iesnieguma veidlapa);
2.Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3.Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
4.Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments - pasts
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
- Par Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmuma par adreses piešķiršanu atvasinājuma saņemšanu maksājama nodeva fiziskai personai 12,50 euro apmērā, bet juridiskai personai 21 euro apmērā (Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 55 „Daugavpils pilsētas domes sasitošie noteikumi par nodevām” 2.8. apakšpunkts).
- No nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu patstāvīgo funkciju veikšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments - pasts
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki