Atzinums par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Atzinumu par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības gatavo,lai nodrošinātu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa norisi, kad zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas (zemesgabala) atsavināšanu.

Atzinuma sagatavošanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz atzinuma sagatavošanas brīdi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Abpddzv2

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo elektroniska dokumenta veidā, un, ja nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo elektroniska dokumenta veidā, un, ja nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) ēku (būvju) īpašuma īpašnieks, kas ir nostiprinājis īpašuma tiesības zemesgrāmatā;
2) iepriekšminētās personas pilnvarotā persona;
3) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts nekustamo īpašumu;
4) AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" par valsts dzīvojamo māju, tās daļu vai dzīvokļa īpašumu.

Lai pakalpojumu varētu pasūtīt, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
1) zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu;
2) uz zemesgabala, kura atsavināšanu plānots ierosināt, ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem, no kuriem:
a) visi vai daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības nostiprinājuši zemesgrāmatā un paši nespēj vienoties par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu;
b) tikai viens savas īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu.

Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. brīvas formas iesniegums atzinuma sagatavošanai;
2. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;

- klātienē  pēc iepriekšēja pierakstajebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;

- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
4. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- pa e-pastu;
- pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC.
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Mans konts
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...