Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lēmuma mērķis ir dot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunot zemes īpašuma tiesības lauku apvidos un par samaksu iegūt īpašumā zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.  

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu (zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā bija fiziskas personas īpašumā) vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās, vai arī citos republikas pagastos.

Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādot lēmumā samaksu par izpērkamās zemes platību un mežaudzi, ja tāda ir.

No 2021.gada 1.jūlija VZD lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņem arī gadījumos, kad bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem zemi īpašuma tiesību atjaunošanai piešķīrusi Centrālā zemes komisija, pieņemot atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
- bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/lzitapips

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo elektroniska dokumenta veidā, un, ja nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai ierosinātu lēmuma sagatavošanu par īpašumtiesību atjaunošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

1. īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, izgatavoti zemes robežu plāni un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti Kadastrā;
2. ir pieņemts pagasta pašvaldības vai zemes komisijas  lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā;  
3. ir pieņemts pagasta zemes komisijas vai Centrālās zemes komisijas lēmums (atzinums) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;  
4. bijušajiem īpašniekiem vai viņu  mantiniekiem var atjaunot īpašuma tiesības, ja VZD rīcībā ir dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības (mantinieku gadījumā - viņu radniecību apliecinoši dokumenti).

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. pasūtīšanas brīdī noformētu iesniegumu par pakalpojumu vai brīvas formas rakstisku iesniegumu;
2. pašvaldības lēmumu par izpērkamai zemes vienībai noteikto samaksas samazinājumu (ja tāds ir);
3. ēku (būvju) piederību apliecinošu dokumentu, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas pieprasītājam piederoša ēka (būve);
4. pašvaldības izziņu par ēku (būvi) ar nenoskaidrotu piederību, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas ēka (būve) ar nenoskaidrotu piederību;
5. mežaudzes novērtējumu, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas mežaudze;
6. Centrālās zemes komisijas atzinumu par tiesībām iegūt īpašumā par samaksu zemi, kuras platība pārsniedz 150 ha vai meža platība pārsniedz 50 ha;
7. attiecīgās pašvaldības izdota izziņa par zemes faktisko lietotāju, ja noteiktajā kārtībā nav pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā fiziskai personai;
8. pilnvara, ja ierosinātājs ir bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieka pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
–izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai uz VZD oficiālo e-adresi;

- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;

- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
4. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu, ja atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņēmis VZD vai pagasta zemes komisija.
Ja pasūtījumu izpilda pamatojoties uz Centrālās zemes komisijas pieņemtu atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu, pakalpojumam piemēro pēcapmaksu.

Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski, vai pa pastu. Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā, rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa. Ja pasūtījumu izpilda pamatojoties uz Centrālās zemes komisijas pieņemtu atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu un par pakalpojumu tiek piemērota pēcapmaksa, VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma rezultātā VZD sagatavo un izsniedz lēmumu par zemes īpašumtiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
- portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- e-adresē;
- pa e-pastu;
Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli.
- pa pastu (ierakstītā vēstulē);
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), pilnvarotai personai - pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...