Izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai izsniedz personai, kura ieguvusi to darījuma vai mantojuma rezultātā.
Saņemot apstiprinātu izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, persona tiekt atzīta par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku un var rīkoties ar to kā ar patstāvīgu nekustamo īpašumu.
Pakalpojuma rezultātā Kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par kadastra subjektu pēc darījuma veikšanas ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai vai mantojuma saņemšanai. Personai izsniedz īpašumu tiesību apliecinošu dokumentu - izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Ja dzīvojamās mājas privatizācija ir uzsākta, bet persona  nav noslēgusi pirkuma līgumu paziņojumā par pirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā, pēc 2013.gada 15.marta jebkādi darījumi ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir aizliegti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
- persona, kas dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu ir ieguvusi darījuma vai mantojuma rezultātā;
- iepriekšminēto personu pilnvarotās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
–  iepriekš ir izsniegta apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un Kadastra informācijas sistēmā ir izveidots paātrināti privatizētā dzīvokļa īpašums;
–  darījums ar īpašumu ir noticis pirms tā datuma, līdz kuram dzīvokļa īpašniekam jānoslēdz pirkuma līgums ar pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju pēc dzīvojamās mājas plānveida nodošanas privatizācijai;
–  īpašumam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums vai ir saņemts dokuments, kas atļauj veikt pārreģistrāciju (piemēram, ja dzīvoklis ir ieķīlāts bankā un ir saņemta bankas piekrišana dzīvokļa īpašnieka pārreģistrācijai).

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums pakalpojuma saņemšanai (brīvā formā vai noformējot klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā);
- darījuma līgums vai tiesas spriedums, mantojuma apliecība (oriģināls);
- līgums par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu uz jaunā īpašnieka vārda;
- apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai  - uz iepriekšēja īpašnieka vārda  (nav obligāts);
- atsavināšanas aizlieguma reģistrācijas gadījumā, tiesas lēmums vai dokuments no iestādes, uz kuras pieprasījuma pamata bija reģistrēts aizliegums par aizlieguma dzēšanu vai ķīlas reģistrācijas gadījumā  - kredītiestādes piekrišana veikt īpašnieka pārreģistrāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e - pasta adresi vai VZD oficiālo e - adresi;
Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
VPVKAC
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt:
- pa e–pastu (dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli);
– e–adresē;
– portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
– pa pastu;
– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā pēc tam, kad veikta gala rēķina apmaksa VZD KAC klātienē, izmantojot POS terminālu, vai rēķina summa ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs