Izziņa par jaunbūvēm
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pantā noteiks, ka jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Būvvaldes pēc dokumentu pārbaudes apseko jaunbūvi dabā un salīdzina vai tā atbilst projekta dokumentācijai, ja tiek konstatēts, ka jaunbūve atbilst projektam, Būvvalde sagatavo un izsniedz izziņu par jaunbūvi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
22 darba dienu laikā (Izziņu par jaunbūvi sagatavo un izsniedz atbilstoši Iesnieguma likuma 5.panta trešā daļā noteiktajām prasībām - viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.)
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums, kuram jāpievieno:
• zemesgrāmatu apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• zemes robežu plāna kopija;
• inventarizācijas lietas kopija;
• būvprojekts;
• būvatļauja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvaldes pēc dokumentu pārbaudes apseko jaunbūvi dabā un salīdzina vai tā atbilst projekta dokumentācijai, ja tiek konstatēts, ka jaunbūve atbilst projektam, Būvvalde sagatavo un izsniedz izziņu par jaunbūvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv