Jauna māju ceļa būvniecība, pārbūve vai nojaukšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma rakstu nepieciešamas iesniegt, ja paredzēta pirmās grupas jauna māju ceļu būvniecība vai esoša māju ceļa pārbūve, vai nojaukšana (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 71.punkts)
Ja māju ceļu plānots pievienot valsts autoceļam vai esošo māju ceļu, kas pievienots valsts autoceļam, plānots pārbūvēt vai tā būvniecība plānota vairākos zemes gabalos, kuriem ir cits īpašnieks, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā. Šāda māju ceļa būvniecību un pieņemšanu ekspluatācijā veic ceļa un ielas būvniecības noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvvaldē iesniedz Paskaidrojuma rakstu un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 24.09.2009. Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Būvvalde
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde lemj par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri, ja būvniecības ieceres dokumentācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv