Inženierbūves konservācija
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai iesniedz, ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas inženierbūves konservāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
10 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē:
- aizpildītu paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai I daļu;
- inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš ietver:
    -  skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu;
    -  nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;
    - risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;
   - risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
- kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja inženierbūve ir kultūras piemineklis;
-  darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par inženierbūves konservāciju to ir norādījusi;
-  citus dokumentus, kas raksturo inženierbūvi un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 24.09.2009. Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Būvvalde
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde lemj par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri, ja būvniecības ieceres dokumentācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv