Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I daļa) - Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Vienkāršotu fasādes atjaunošanu veic pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai - visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai, nemainot ārsienu izvietojumu.
Būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā būvprojektēšanas jomā izstrādā risinājumu, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecina atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Būvprojekta izstrādātājs var papildus pieaicināt citus būvspeciālistus, kuri paraksta paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
10 dienu laikā - Departaments izdara atzīmi par ieceres akceptu;
5 dienu laikā - Departaments izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
14 dienu laikā – Departaments izdara atzīmi par ieceres akceptu;
7 dienu laikā – Departaments izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:    
1) aizpildītas ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļa, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai;
2) aizpildīta paskaidrojuma raksta I daļa, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršotai fasādes atjaunošanai;
3) skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);
4) fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);
5) galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);
6) darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;
7) saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;
8) būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
9) tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;
10) citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;
11) Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju, ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus).

Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz Rīgas doms Pilsētas attīstības departamentā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus:
1) rīkojums par atbildīgo būvspeciālistu nozīmēšanu;
2) būvdarbu žurnālu;
3) būvuzraudzības plānu;
4) būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises;
5) citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.
Būvniecības realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ēkas fasādes apliecinājuma karti (I daļu) vai Paskaidrojuma rakstu (I.daļu), kurā veikta atzīme par ieceres akceptu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS