Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi vai koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus.
Lai realizētu vienkāršotas atjaunošanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
iesniegums „Apliecinājuma karte ēkai" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
- īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
- būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
- saskaņojumi ar ēkas vai tās daļas īpašnieku;
- skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;
- grafiskie dokumenti, kuros parādītas ēkas vai tās daļās plānā veicamās izmaiņas un/vai plānotie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
- Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis vai ēka atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā (izņemot arheoloģijas pieminekļus);
- telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis.
- maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.

Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartes I daļā būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu būvvaldē lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" par lēmumu akceptēt apliecinājuma karti maksājama nodeva:
1) fiziskām personām - 35,57 EUR;
2) juridiskām personām - 44,11 EUR.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentāciju iespējams saņemt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS