Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai, inženierbūvei vai telpu grupai kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus un faktiskai situācijai apvidū atbilstošus datus par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, un kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem, kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati, kā arī aprēķināta par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu un aprēķināta objekta kadastrālā vērtība.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastrā reģistrētos datus izmanto pēc nepieciešamības, piemēram, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/BKU2

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam VZD var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē  un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņēmēji
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. būves vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, vai apbūves tiesīgais, ja nedzīvojamā ēka vai inženierbūve uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
2. kopīpašuma gadījumā jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem - attiecībā uz būves un telpu grupas pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā bez tiesībām ierosināt būves sadalīšanu, apvienošanu vai ieraksta par būvi dzēšanu (t.sk. attiecībā uz būvi, kas reģistrēta Kadastrā ar nepilnās tehniskās inventarizācijas datiem);
3. zemes īpašnieks - attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz zemes īpašniekam piederošas zemes;
4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
5. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
6. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu
7. valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
9. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
10. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesniedzamie dokumenti
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā (iesniegumu var noformēt arī klātienē - klientu apkalpošanas centrā);
2. jaunbūvēm: pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
3. ja Kadastrā nav reģistrēti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves/ telpu grupas tiesisko iegūšanu;
4. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:

1. būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
2. dokumentu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
3. inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību, ja normatīvie akti paredz inženierbūves reģistrāciju;
4. citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem;
5. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izgatavotu zemes robežu plānu, topogrāfisko plānu, situācijas plānu vai izpildmērījumu dokumentu, kurā grafiski attēlota zemes vienībā esošā inženierbūve un norādīti tās apjoma rādītāji (var iesniegt elektronisko datu nesējā vektordatu (DGN, DXF, SHP, DWG) formātā bez elektroniskā paraksta).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:

– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– pa e-pastu uz jebkura Valsts zemes dienesta (VZD) klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– VZD oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) konkrētas būvniecības lietas ietvaros;

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;

– pa pastu uz jebkura VZD KAC pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Būvniecības informācijas sistēma
5. solis / Pasūtījuma apmaksa un izpilde
Rēķinu par VZD pakalpojumu:
1. saņem:
- pa e-pastu, ja pakalpojums pieprasīts elektroniski vai pa pastu;
- BIS, ja pakalpojums pieprasīts šajā sistēmā;
- pasūtījuma reģistrācijas brīdī, ja pakalpojumu pieprasa VZD KAC.
2. apmaksā 30 kalendāro dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas:
- kredītiestādē, pastā vai ar internetbankas starpniecību;
- BIS;
- VZD KAC ar maksājuma karti, izmantojot POS termināli.

VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.

Izpildot pasūtījumu būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists (turpmāk – BKU speciālists):
1. izvērtē Kadastrā reģistrētos datus par uzmērāmo objektu, iesniegtos un VZD arhīvā esošos dokumentus;
2. sazinās ar Jums, lai vienotos par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku;
3. norunātajā laikā ierodas objektā, nokļūšanai līdz objektam izmantojot VZD transportu, kura izmantošanas izdevumi ir iekļauti gala tāmē;
4. ierodoties objektā, uzrāda VZD darba apliecību, īsi izklāsta par veicamajām darbībām, veic objekta apsekošanu un uzmērīšanu;
5. pēc darbu pabeigšanas sagatavo gala tāmi pēc faktiski veiktā darba apjoma.

BKU kalkulatoru ēkām/telpu grupām lūdzam skatīt VZD tīmekļvietnē pie pakalpojuma “Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā” apraksta.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.

BIS ierosināta VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/bispin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto kadastrālās uzmērīšanas lietu izsniedz ierosinātāja norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);
- uz oficiālo e-adresi (ja tā aktivizēta);
- uz e-pasta adresi, sūtījumu aizsargājot ar paroli;
- BIS (ja pakalpojums ierosināts šajā sistēmā);
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai - arī pilnvaru;
- pa pastu (pasta izdevumus sedz klients).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...