Būves vai telpu grupas lietošanas veida aktualizācija Kadastrā no dokumenta
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Būves un telpu grupas lietošanas veids raksturo to kā šis objekts tiek izmantots jeb to, kādai funkcijai tas paredzēts. Būves un telpu grupas lietošanas veids ietekmē objekta kadastrālo vērtību, tāpēc ir būtiski, lai Kadastrā reģistrētie dati atbilstu to patiesajam lietošanas veidam.
Pakalpojumu var pieprasīt, ja būvei vai telpu grupai nav veikta pārbūve, nav mainījies telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits, un mainīts tiek tikai lietošanas veids.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/BTglvaKd2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņēmēji
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. būves vai telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais;
2. kopīpašuma gadījumā– jebkurš no īpašniekiem vai, ja tāda nav, tiesiskajiem valdītājiem vai apbūves tiesīgajiem;
3. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
6. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesniedzamie dokumenti
A.  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvniecības procesa ietvaros iesniegts un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, akceptēts iesniegums (paskaidrojuma raksts, kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju Kadastrā).

B.  Valsts zemes dienestā (VZD) iesniegts iesniegums un pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti:
1. ja būve vai telpu grupa nav  reģistrēta  zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāuzrāda viens no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves (telpu grupas) tiesisku iegūšanu;
2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izdots vai apstiprināts valsts vai pašvaldības iestādes dokuments, kas satur norādes par būves vai telpu grupas lietošanas veidiem;
3. ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993.gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa;
4. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. autentificējoties BIS konkrētas būvniecības lietas ietvaros un aizpildot paskaidrojuma rakstu, kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju Kadastrā;
2. pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
3. VZD oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru.
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
5. pa pastu uz jebkura VZD KAC pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pieprasot pakalpojumu (izņemot BIS), norādiet, vai vēlaties bez papildus maksas saņemt datu reģistrācijas apliecinājumu un tā saņemšanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli
Būvniecības informācijas sistēma
E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
5. solis / Pasūtījuma apmaksa un izpilde
Rēķinu par VZD pakalpojumu:
1. saņem:
- pa e-pastu, ja pakalpojums pieprasīts elektroniski vai pa pastu;
- BIS, ja pakalpojums pieprasīts šajā sistēmā;
- pasūtījuma reģistrācijas brīdī, ja pakalpojumu pieprasa VZD KAC.
2. apmaksā 30 kalendāro dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas:
- kredītiestādē, pastā vai ar internetbankas starpniecību;
- BIS;
- VZD KAC ar maksājuma karti, izmantojot POS termināli.

VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.

Ja VZD pasūtījuma izpildei trūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem un tie nav pieejami BIS, tad VZD par to informē klientu uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo e-adresi.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.

BIS ierosināta VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/bispin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pēc klienta pieprasījuma (izņemot BIS) VZD sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);
- uz klienta oficiālo e-adresi (ja tā aktivizēta);
- uz klienta e-pasta adresi;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai - arī pilnvaru;
- pa pastu (pasta izdevumus sedz klients).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...