Būves dzēšana no Kadastra un zemesgrāmatas
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Būvi dzēš:
A. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs), ja:
1) pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas (piemēram, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Valsts vides dienests, Ekonomikas ministrija), kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kurā apliecināts, ka Kadastrā reģistrētais kadastra objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā nav uzskatāms par būvi;
2) būves kadastrālajā uzmērīšanā sadalīta būve vai telpu grupa vai apvienotas divas vai vairākas būves vai telpu grupas;
3) no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) saņemtas ziņas par būves neesību.

No 2020.gada 1.aprīļa nodrošināta datu aktualizācija Kadastrā, ja no BIS ar datu apmaiņas servisu saņemtas ziņas par būves neesību (izņemot, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde)). Šajos gadījumos, kad ziņas no BIS ir saņemtas, datu aktualizācija Kadastrā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Personām kadastra datu aktualizācija Kadastrā jāierosina, Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) iesniedzot iesniegumu, gadījumos, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:
- līdz 2020.gada 31.martam izdotā dokumentā vai BIS ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību;
- nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde), personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību.
Šajos gadījumos VZD kadastra datus aktualizēs 5 darbdienu laikā, piemērojot maksu.

B. Kadastrā un zemesgrāmatā ja būve, kas jādzēš:
1) ir ierakstīta zemesgrāmatā un reģistrēta Kadastrā zemes un būvju īpašuma sastāvā  vai ēku (būvju) īpašuma sastāvā;
2) nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/BdKzg2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
A. Būves dzēšanu Kadastrā veic, ja:
1. VZD iesniegts VZD adresēts iesniegums un sadaļā "Procesa apraksts" 2.solī norādītie dokumenti;
2. būve reģistrēta Kadastrā, bet nav ierakstīta zemesgrāmatā.
Pakalpojumu var saņemt:
1) būves īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
2) zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks, uz kura nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības atrodas būve ar nenoskaidrotu piederību, vai Kadastrā uz viņa zemes reģistrētas apvidū neesošas būves ar nenoskaidrotu piederību (kopīpašuma gadījumā – arī viens no zemes kopīpašniekiem);
3) zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks, uz kura nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības atrodas būve un:
a. būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir likvidēts uzņēmums vai komersants (arī saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās likumu) un nav konstatējama īpašuma tiesību pārņemšana – būvi nav pārņēmis likvidētā uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmuma kreditori, ja tādi ir bijuši;
b. būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir mirusi persona un būve saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstama par bezmantinieka mantu.
4) persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana), — attiecībā uz ieraksta par iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastrā reģistrētu, bet apvidū neesošu būvi dzēšanu;
5) persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6) persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
7) vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts (par būvi, ko apliek ar nekustamā īpašuma nodokli);
8) iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

B. Būves dzēšanu Kadastrā un zemesgrāmatā veic, ja:
1. VZD iesniegts  VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts iesniegums un sadaļā "Procesa apraksts" 2.solī norādītie dokumenti;
2. būve reģistrēta Kadastrā un ir ierakstīta zemesgrāmatā.
Pakalpojumu var saņemt:
1) būves īpašnieks;
2) kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
3) iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
A. Būves dzēšana Kadastrā
Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Iesniegums, kas adresēts VZD;
2. Pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas (piemēram, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Valsts vides dienests, Ekonomikas ministrija), kas pilda būvvaldes funkcijas, izdots dokuments, kas apliecina būves neesību vai kas apliecina, ka Kadastrā reģistrētais objekts nav uzskatāms par būvi;
3. Pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

B. Būves dzēšana Kadastrā un zemesgrāmatā
Lai saņemtu pakalpojumu, VZD  ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1.   Iesniegums, kas ir adresēts gan VZD, gan atbilstošajai tiesai, kurā norādīts:
1.1. īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta (juridiskai personai – nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru);
1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs un nosaukums, ja tāds ir piešķirts;
1.3. zemesgrāmatas nosaukums un nodalījuma numurs;
1.4. lūgums Kadastrā un zemesgrāmatā dzēst ierakstu par būvi (norāda būves kadastra apzīmējumu).
2. Būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas izdots dokuments, kas apliecina būves neesību apvidū, ja minētais dokuments izdots līdz 2020. gada 31. martam.
3. Informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis kredītiestādē vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
4. Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes))  piekrišana, ja tāda ir nepieciešama.
5. Pilnvara ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu parakstu, ja Vienoto iesniegumu par būves dzēšanu paraksta īpašnieka pilnvarotā persona. Izņēmums, ja iesniegumu par valsts vai pašvaldības iestādei piederošo būvi iesniedz valsts vai pašvaldības iestādes nodarbinātais.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
VZD dokumentus var iesniegt:
- nosūtot pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai uz VZD oficiālo e-adresi brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara. Iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- nosūtot brīvas formas iesniegumu pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
5. solis / Pasūtījuma reģistrācija, apmaksa, izpilde
1. Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā, rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts pa e-pastu, e-adresē vai pa pastu.

VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad ir veikta VZD priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Pirms VZD pakalpojuma izpildes persona to apmaksā:
–  jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
–  ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot VZD priekšapmaksas rēķina numuru.
Gadījumā, ja izrakstīto VZD priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

Pakalpojuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt VZD tīmekļa vietnē -> Pakalpojumi -> Pakalpojuma izpildes nosacījumi -> VZD ierosināta pasūtījuma izpildes nosacījumi (saite https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin).

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 107.panta sesto daļu, ja datu un dokumentu apmaiņa notiek starp informācijas sistēmām, tad no 2022.gada 1.janvāra  kancelejas nodevu jāmaksā 90 % apmērā, t.i. par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā jāmaksā 7,20 eur. Par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšanu jāmaksā  5.00 eur.
Zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksu var veikt, pārskaitot to kredītiestādē vai ar kredītiestāžu internetbankas starpniecību, vai VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu kartes palīdzību, izmantojot POS termināli.

Rekvizīti zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksai - tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Rekvizīti nodevu samaksai".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.
VZD pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
- ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla kadastrs.lv sadaļā  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);
- pa e-pastu vai uz e-adresi elektroniskā formā;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.

2. Ja ir norādīts, ka ir nepieciešams saņemt dokumentu par tiesas pakalpojumu, tad to var saņemt atbilstoši tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Biežāk uzdotie jautājumi" pie jautājuma "Kā saņemt par tiesību nostiprināšanu saņemamos dokumentus?" norādītajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...