Rīgas tūristu gida sertifikāta saņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinot savu profesionālo kvalifikāciju, pretendents iegūst Rīgas tūristu gida sertifikātu (turpmāk - Sertifikāts), kas dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem. Rīgas tūristu gida Sertifikāts kopš tā izdošanas brīža ir beztermiņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sertifikātu var iegūt persona:
1) kuras kvalifikāciju apliecina vismaz viena no šādām dokumentu grupām:
• akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments vai augstākās izglītības iestādes izsniegts dokuments par sekmīgu mācību programmas apguves procesu;
• akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments vai augstākās izglītības iestādes izsniegts dokuments par sekmīgu mācību programmas apguves procesu, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;
2) kuras valodas zināšanas tūristu gida pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā līmenī apliecina:
• valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe) apliecinošs dokuments, ja valsts valodas lietošanas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi;
• svešvalodas, kurā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus, zināšanas vismaz vidējā līmenī apliecinošs dokuments (piemēram, svešvalodas apguvi apliecinošu pārbaudījumu nokārtošanas dokumenti: angļu valodā – TOEFL, IELTS, FCE, franču valodā – DELF, DALF, TEF, vācu valodā – DSD, DSH, KDS, spāņu valodā – DELE, itāļu valodā – CILS, CELI, kā arī citi svešvalodas zināšanas, svešvalodas apguvi vai izglītības ieguvi attiecīgā svešvalodā apliecinoši dokumenti).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
1 kalendārā mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un dokumentu izskatīšanas, Sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas maksas rēķina apmaksas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Sertifikātu, pretendents iesniedz Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai šādus dokumentus:
1) iesniegumu (veidlapa "Iesniegums Rīgas tūristu gida sertifikāta saņemšanai")
2) dzīves aprakstu (Curriculum Vitae),
3) profesionālo kvalifikāciju un prasmes, kā arī valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas,
4) citu dokumentu, kas apliecina tūristu gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi, kopijas (piemēram, nozares personu apvienības sniegta rekomendācija).

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz klātienē Rīgas Tūrisma informācijas centra birojā Rātslaukumā 6 vai nosūta pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus parakstītus ar e-parakstu elektroniski uz e-pasta adresi: gidi@riga.lv. Ja dokumenti Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai tiek iesniegti elektroniski, tos sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rātslaukums 6, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 371 26608684
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts gidi@riga.lv
2. solis / Apmaksas solis
Pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšana tiek uzsākta, kad tas atbilstoši Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr.91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 11. punkta prasībām, Pretendents ir sedzis dokumentu izskatīšanas, Sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas.
Samaksa par pakalpojumu ieskaitāma bezskaidras naudas norēķinu veidā Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras norēķinu kontā, pamatojoties uz Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras izrakstīto rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumentu un apmaksas saņemšanas 30 dienu laikā tiek sasaukta Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisija sēde, kuras laikā tiek pieņemts lēmums par Sertifikāta piešķiršanu vai pieteikuma noraidīšanu.
Pozitīva lēmuma gadījumā, tiek izgatavots Sertifikāts un noteikta parauga identifikācijas zīme, kas tūristu gida pakalpojumu saņēmēju informē par pakalpojuma sniedzēju un apliecina pakalpojuma kvalitāti.
Par Sertifikāta saņemšanas laiku Rīgas Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā 6 katrs pretendents tiek informēts individuāli, nosūtot informāciju uz anketā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rātslaukums 6, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 371 26608684
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki