Naudas balvu piešķiršana par augstiem sasniegumiem sportā (Gulbenes novada Sporta pārvalde)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gulbenes novada pašvaldība piešķir sportistiem, komandām un viņu treneriem naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
līdz 1 mēnesim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai sportists, komanda vai treneris varētu pretendēt uz naudas balvas saņemšanu, pretendentam, viņa likumiskajam pārstāvim vai sporta organizācijai ir jāiesniedz Gulbenes novada Sporta pārvaldei noteiktas formas iesniegums ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 15.decembrim. Iesniegumā ir jānorāda sporta sacensību nozīmīgums, iegūta vieta, piedalījušos valstu un sportistu vai komandu skaits. Iesniegumam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina augstos sasniegumus sportā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Sporta pārvalde
Adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64471296
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par naudas balvas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu pieņem Gulbenes novada Sporta pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Gulbenes novada Sporta pārvalde pārbauda iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītās ziņas, tam pievienotos dokumentus. Gulbenes novada Sporta pārvaldei ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus informāciju vai dokumentus, ja tā konstatē, ka nav iesniegti visi nepieciešami dokumenti vai tie ir nepilnīgi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Naudas balvas tiek piešķirtas attiecīgā gada Pašvaldības budžeta ietvaros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus