Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu projekta saskaņošana un reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus.                                                                                                                                           Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. "Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu" (veidlapa Nr. DA_118_v2).
2. Pasākuma norises apraksts.
3. Pasākuma norises vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija.
4. Izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu un reklāmas objektu uzstādīšanas vietu attēlojums uz plāna.
5. Plānoto tirdzniecības objektu, vides objektu projekts (skices). Ja uz pasākuma norises laiku tiek izvietoti tirdzniecības objekti, vides objekti, kuri var apdraudēt cilvēku drošību, tad jāpievieno to konstruktīvais risinājums, stiprināšanas veids un sertificēta būvinženiera apliecinājums par šo konstrukciju drošību.
6. Ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu, tad papildus jāiesniedz:
   6.1. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts, norādot izmērus un mērogu;
   6.2. papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;
   6.3. reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem bez piesaistes zemei);
   6.4. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
   6.5. noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
   6.6. saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, ja tie izvietoti gar ceļu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ja publiskā pasākuma norises vietā izvieto reklāmu, tad pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22,77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu.
Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai (izņemot izkārtnes).
Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saskaņotu publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo vides objektu, vizuālo materiālu projektu un saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu ) un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā)
iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā.
Dokumentus klātienē iespējams saņemt pirmdienās no plkst. 13.00 – 17.00, trešdienās un piektdienās no plkst.9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izsūta uz klienta norādīto e-pastu (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki