Vārda, uzvārda vai tautības maiņa
Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību. Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un nosūta dokumentus Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas sasniegusi 15 gadu vecumu.
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu, iesniedz personīgi  jebkurai pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu noteikta parauga iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Iesnieguma veidlapas paraugu noteic Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumi Nr. 1079 ""Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem"".

●Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja pastāv kāds no šiem iemesliem:
1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
6) personai mainīts dzimums;
7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
● Tautības ierakstu var mainīt pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku un vecvecāku tautību) vienu reizi.

Persona vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) ja vārdu vai uzvārdu (vārda un uzvārda) maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
2) ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;
3) fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm);
4) ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus (proti, dokumentu par dzimšanu, par laulības noslēgšanu, par nepilngadīgā bērna dzimšanu), kas ir noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 ""Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā"" noteiktajai kārtībai
vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
5) ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) veicinās iekļaušanos sabiedrībā.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052
Tālrunis: 65055457
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65055457, 65020866
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības maiņu ir 71.14 EUR. Valsts nodeva maksājama par katra ieraksta maiņu. Valsts nodevas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments dzimtsarakstu nodaļā iesniedzams vienlaicīgi ar pārējiem vārda, uzvārda vai tautības maiņas dokumentiem. Valsts nodevu var samaksāt, veicot pārskaitījumu uz Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes norēķinu kontu.

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde
Reģ.Nr. 40900036664
AS SEB BANKA, UNLALV2X
Konts: LV16UNLA0033300130005
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi. Pamatojoties uz spēkā stājušos lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu, dzimtsarakstu nodaļa papildina civilstāvokļa aktu reģistrus un civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplārus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus