Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Brocēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
1) vārda vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā,
2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam ievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu,
3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu,
4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā
5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu,
6) personai mainīts dzimums,
7) viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. (šā panta minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu.)
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, nepieciešamos dokumentus iesniedzot klātienē dzimtsarakstu iestādē.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR.

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:
1) persona, kura maina vārda vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) ,, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma”2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā,
2) persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu ,,lībietis (līvs)”.
Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments- uzrāda oriģinālu;
2) iesniegums- iesniedz oriģinālu;
3) nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā,- aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm- iesniedz oriģinālu;
4) fotogrāfija (4,5x 3,5 cm);
5) kvīts (maksājuma uzdevums) par valsts nodevas samaksu - iesniedz oriģinālu.

Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments- uzrāda oriģinālu;
2) iesniegums- iesniedz oriģinālu;
3) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību- uzrāda oriģinālu;
4) izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem- izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret  tautības ierakstu ,,latvietis”- jāuzrāda oriģināls;
5) nepilngadīgas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā,- aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta  maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm- iesniedz oriģinālu;
6) kvīts (maksājuma uzdevums) par valsts nodevas samaksu- iesniedz oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807303
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807303
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki