Izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem un citas Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu). Par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra jāveic valsts nodevas maksa, ja uz ziņu pieprasītāju nav attiecināms atbrīvojums vai atvieglojums no valsts nodevas samaksas.
Personai, šobrīd attālināti, ir iespēja PMLP pieprasīt un saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu (var būt nepieciešams uzrādīt attiecīgo ziņu apliecinošu dokumentu), kā arī par citu personu uz motivēti pamatota pieprasījuma pamata, kuram pievienots pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija), kā arī norādīts tiesisks ziņu izmantošanas mērķis.
Izziņu par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi, jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi, izsniedz  arī pašvaldības dzīvesvietas reģistrēšanas iestāde, kuras administratīvajā teritorijā ir personas, par kuru ziņas tiek pieprasītas, deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona bez maksas var saņemt ziņas par nekustamajā īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu vai personām (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas datums) uz izziņas izsniegšanas brīdi. Izziņu var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav reģistrēts zemesgrāmatā, būs jāiesniedz īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, piemēram, Valsts zemes dienesta izziņa vai mantojuma apliecība, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kurai ir tiesisks pamats saņemt informāciju no Iedzīvotāju reģistra.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņas izsniegšanas termiņi noteikti MK 29.08.2017. noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" un Informācijas atklātības likumā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izziņu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniskā veidā. Par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra jāveic valsts nodevas samaksa.
Pieprasījumu var sūtīt jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai.

Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu nosūta uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu.
Pieprasījumu elektroniski var iesniegt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot  oficiālo elektronisko adresi, vai e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", pie adresāta norādot - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Pieprasot izziņu no Iedzīvotāju reģistra par citas personas datiem, jāiesniedz tiesiski pamatots pieprasījums, kuram pievienoti pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinoši dokumenti, norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi, personas identificējošo informāciju un saņemšanas veidu. Juridiskās personas pieprasījumu jāparaksta paraksta tiesīgai personai (personām) vai pilnvarotajam pārstāvim.
Vienas darbdienas laikā vai divu stundu laikā izziņas izsniedz tikai klātienē, ja ir pieraksts personu apliecinoša dokumenta maiņai. Samaksa ar pārskaitījumu var aizņemt vairākas dienas. Līdz ar to, tas nav ieteicams pieprasot izziņu steidzamības kārtībā.
Valsts nodevas apmērs par izziņas saņemšanu papīra formā:
divu stundu laikā - par sevi EUR 20,00; par citu personu EUR 35,00;
1 darbdienas laikā - par sevi EUR 10,00; par citu personu EUR 25,00;
5 darbdienu laikā - par sevi EUR 5,00; par citu personu EUR 12,50;
- par izziņu par savu vai sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi - EUR 2.50;
- par izziņas saņemšanu elektroniskā veidā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, trīs darbdienu laikā - par sevi EUR 2,50; par citu personu EUR 10,00.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu izziņu no Iedzīvotāju reģistra ierakstītā pasta sūtījumā, pastā jāuzrāda:
- personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
- pilnvarotai personai arī pilnvaras oriģināls.
Izziņu iespējams nosūtīt pa pastu, ja pieprasījums iesniegts  elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai e-pastā pmlp@pmlp.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
- tikai ierakstīta sūtījuma veidā.
Par izziņas nosūtīšanu pa pastu, papildus valsts nodevas maksai, jāveic arī PMLP maksas pakalpojuma un VAS "Latvijas Pasts" izdevumu maksa.
Izziņa uz personas Iedzīvotāju reģistrā norādīto adresi ārvalstī tiek sūtīta kā ierakstīts sūtījums ar paziņojumu par saņemšanu, ja iesniegumam pa pastu tika pievienota personu apliecinoša dokumenta (pase, eID karte) kopija.
  
Elektroniski:
- portālā www.latvija.lv, atbildot uz iesniegumu "Iesniegums iestādei" (jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija attālinātai saziņai);
- uz oficiālo elektronisko adresi;
- uz e-pastu, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas drošības prasības ar datu šifrēšanu jeb kriptēšanu, vai, ja persona piekrīt savu personas datu pārraidei elektroniski nešifrētā veidā.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija: