Dobeles novada izglītojamo pārvadājumi
Izvēlētā organizācija: Dobeles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība organizē izglītojamo pārvadājumus un sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem un pirmsskolas obligātās izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kas mācās Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs, nokļūšanai no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ mācību gada laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamais, kurš mācās Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Termiņš:
Mācību gads.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieejamība
Pirmsskolas obligātās izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ pašvaldība nodrošina pārvadājumus ar pašvaldības skolēnu autobusu, ja maršrutā nekursē reģionālās nozīmes sabiedriskais transports, kuru pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības izmantot bez maksas, vai tā izmantošana nav iespējama.
Ja izglītojamajam ir nodrošināta dzīvošana izglītības iestādes dienesta viesnīcā, braukšanas izdevumus vai kompensāciju sedz par divām brauciena reizēm nedēļā maršrutā no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
Ja izglītojamā nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ attiecīgajā maršrutā un / vai atbilstošā laikā (t.i., ja laiks starp mācību stundu / nodarbību sākumu un autobusa pienākšanas laiku brauciena galapunktā pārsniedz vienu stundu no rītiem un laiks no mācību stundu / nodarbību beigām līdz autobusa atiešanas laikam pārsniedz divas ar pusi stundas) nekursē pašvaldības vai SIA "Dobeles autobusu parks" autotransports, bet kursē cits reģionālās nozīmes sabiedriskais transports, pašvaldība kompensē sabiedriskā transporta biļetes cenu 100 % apmērā.
Personiskā transportlīdzekļa degvielas izdevumus kompensē tikai Dobeles novadā deklarētiem izglītojamajiem šādos gadījumos:
* izglītojamā nogādāšanai tuvākajā autotransporta pieturvietā, no kuras kursē noteiktais pašvaldības vai sabiedriskais transports nokļūšanai attiecīgajā izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai  pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem;
* izglītojamā nogādāšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja attiecīgajā maršrutā un / vai atbilstošā laikā (t.i., ja laiks starp mācību stundu / nodarbību sākumu un autobusa pienākšanas laiku brauciena galapunktā pārsniedz vienu stundu no rītiem un laiks no mācību stundu / nodarbību beigām līdz autobusa atiešanas laikam pārsniedz divas ar pusi stundas) nekursē noteiktais pašvaldības vai sabiedriskais transports un izglītojamā dzīvesvieta atrodas vairāk nekā 3 kilometru attālumā no izglītības iestādes.
Pašvaldība neveic izglītojamo pārvadājumus un nesedz braukšanas izdevumus:
* Dobeles un Auces pilsētas teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību attiecīgās pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, izņemot gadījumus, ja autobusā ir brīvas vietas izglītojamo uzņemšanai;
* izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās un izglītojamo brīvlaikā, izņemot, ja šajā laikā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu izglītojamajam noteiktas nodarbības, konsultācijas, mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, projekti un sporta sacensības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītības iestādē iesniedz atbilstošo iesniegumu:
* elektroniskās viedkartes (e-talona) izgatavošanai un saņemšanai;
* par sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu;
* pirmsskolas obligātās izglītības vecuma sasniegušā bērna pārvadājumiem;
* sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai;
* par personiskā transportlīdzekļa braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu.
Ja izglītojamo plāno pārvadāt ar SIA “Dobeles autobusu parks” autobusu, izglītības iestādes līdz 15. septembrim iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldei (turpmāk - Izglītības pārvalde) izglītojamo sarakstu, kuriem ir tiesības saņemt e-talonus. Sarakstā norāda izglītības iestādi, izglītojamā vārdu un uzvārdu, dzimšanas datus, kā arī sākuma un beigu transporta pieturvietu nosaukumu. Izglītības pārvalde pēc sarakstu saņemšanas organizē e-talonu izgatavošanu. Līdz e-talona saņemšanai izglītojamo pārvadājumi tiek veikti, uzrādot skolēnu apliecību.
Ja braucieniem tiek izmatots cits reģionālās nozīmes sabiedriskais transports, tad biļešu kompensācijas saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji, vai pilngadību sasniegušais izglītojamais līdz katra mēneša 10. datumam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu un iepriekšējā mēneša sabiedriskā transporta biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī.
Personiskā transportlīdzekļa kompensācijas saņemšanai izglītības iestāde līdz mēneša 20. datumam uzskaita izglītojamā izglītības iestādes apmeklējumu un sagatavo sarakstu personiskā transportlīdzekļa degvielas izdevumu kompensācijas saņemšanai. Sarakstu kopā ar saņemtajiem iesniegumiem iesniedz Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai.

Izglītojamo pārvadājumiem un transporta izdevumu segšanai tiek noteikta šāda secība to prioritārā kārtībā:
1) pašpārvadājuma autotransports – ar pašvaldības autotransportu veikts nekomerciāls pasažieru pārvadājums atbilstoši apstiprinātajiem maršrutiem;
2) lietojot elektronisko viedkarti (turpmāk - e-talons) braukšanai SIA "Dobeles autobusu parks" reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumu sabiedriskā transporta maršrutu autobusos;
3) citu reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumu sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana;
4) personiskā transportlīdzekļa degvielas izdevumu kompensēšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Dobeles novada Izglītības pārvaldes e-adrese
Klātiene Dobeles novada Izgītības pārvalde
Adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 63722237
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Viedkartes izmaksas
Pirmās elektroniskās viedkartes (e-talona) izgatavošana ir bezmaksas. Jauna e-talona izgatavošana (nozaudēts, nozagts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ nav izglītojamā rīcībā, ticis bloķēts derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā izglītojamā vainas dēļ) ir par maksu 3.45 EUR (ieskaitot PVN).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par iesnieguma izskatīšanu klients tiek informēts personīgi.
Kompensāciju izmaksā līdz mēneša pēdējai darba dienai, pārskaitot uz vecāka vai likumiskā pārstāvja, vai pilngadību sasniegušā izglītojamā iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus