Atļaujas izsniegšana personām īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu būvuzraudzībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Jūrniecības savienība
Īss apraksts:
Persona, kuras likumīgā statusa valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, uzskatāma par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, ja tās profesionālā darbība attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā ir ierobežota ilguma ziņā vai tai ir gadījuma raksturs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kuras likumīgā statusa valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, uzskatāma par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, ja tās profesionālā darbība attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā ir ierobežota ilguma ziņā vai tai ir gadījuma raksturs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
2 nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi.

5 darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu nosūta pretendentam.

Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas izsniedz atļauju.

Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

Lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Persona, kuras likumīgā statusa valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, uzskatāma par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, ja tās profesionālā darbība attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā ir ierobežota ilguma ziņā vai tai ir gadījuma raksturs.

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam, pirms pakalpojumu sniegšanas Latvijas Republikā, ir nepieciešams saņemt Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centra atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai.

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam nav nepieciešama izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšana, bet, pirmo reizi uzsākot īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, pretendents par to paziņo Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus dokumentus:
 deklarāciju, kas aizpildīta valsts valodā (Ministru kabineta 21.01.2021. noteikumu Nr.47 2.pielikums)
 personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;
 likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā
 likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā
 ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz 1 gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdoti dokumenti, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību, ir derīgi iesniegšanai Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrā 3 mēnešus no to izdošanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs
Adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 26397154
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Profesionālās kvalifikācijas pārbaude
Latvijas Jūrniecības Sertificēšanas centrs pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus.
Pirms tas izdod atļauju sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus, tam ir tiesības pārbaudīt īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēja profesionālo kvalifikāciju.

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 2 nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi, ja, salīdzinot ar attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, pretendenta iesniegtajos kvalifikācijas dokumentos konstatētas šādas atšķirības attiecībā uz pretendenta iegūtās izglītības ilgumu, saturu un profesionālās pieredzes apjomu:
 pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina, ka ir apgūti mācību priekšmeti (studiju kursi), kuri saskaņā ar attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;
 pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina, ka ir apgūta nereglamentēta izglītības programma, attiecīgā profesija pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, un pretendents pēdējos 10 gados nav guvis vismaz vienu gadu ilgu profesionālo pieredzi šajā profesijā.

Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs norāda šādu informāciju:
 kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un apjoms;
 iestādi Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi;
 kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība;
 kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji;
 kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks;
 maksa par kvalifikācijas pārbaudi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atļaujas izsniegšana
Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu nosūta pretendentam 5 darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes.

Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas izsniedz atļauju.

Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

Ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis deklarācijai visus nepieciešamos dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no viņa likumīgā statusa valsts, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas.

Ja Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nepaziņo 1 mēneša laikā vai nepaziņo par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem no deklarācijas saņemšanas dienas, vai nepaziņo lēmumu pēc pagarinātā termiņa beigām, pretendents drīkst uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Deklarācijas atjaunošana
Deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu atjauno ne retāk kā 1 reizi gadā, ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs paredz minētajā laikposmā vairākkārt sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus.

Deklarācija nekavējoties jāatjauno, ja tajā sniegtā informācija ir būtiski mainījusies vai radušās izmaiņas deklarācijai pievienotajos dokumentos.

Atkārtotai deklarācijai pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

Ja īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis iepriekšējā gadā, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas izvērtē, vai viņa profesionālā darbība atbilst īslaicīgu pakalpojumu raksturam attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas ilgumu, biežumu, regularitāti un nepārtrauktību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus