Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk - aukle) par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, aukle noslēdz līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
I. Prasības auklei:
1) jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
2) jābūt reģistrētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (pakalpojuma sniegšanas adrese Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā);
3) nav bērna likumiskais pārstāvis;
4) ir noslēgusi līgumu ar bērna likumisko pārstāvi (vecāku).

II. Prasības bērnam, par kura pieskatīšanu vēlas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, un bērna likumiskajam pārstāvim:
1) sasniedzis pusotra gada vecumu;
2) bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3) ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē un pieteikumā norādītais vēlamais mācību uzsākšanas laiks ir pagājis;
4) reģistrētajā pieteikumā pirmsskolas izglītības programmas apguvei nav atzīmēts, ka pagaidām nevēlas saņemt uzaicinājumu no pirmsskolas izglītības iestādes;
5) bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar aukli;
6) nav bijis iekļauts pretendentu sarakstā uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādē vai ir iekļauts pretendentu sarakstā un uzsāks pirmsskolas izglītības programmas apguvi no kārtējā gada 1. septembra;
7) nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;
8) Vecāks portālā iesniedzis iesniegumu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, informējot par izvēlēto aukli bērnam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma sniedzējs (aukle) iesniedz no savas puses parakstītu līgumu par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai papīrā 2 eksemplāros.
Kad līgums starp aukli un pašvaldību noslēgts, vecāks, izmantojot e-pakalpojumu, sniedz informāciju pašvaldībai par paklapojuma saņemšanu pie aukles.
Aukle katru mēnesi līdz 5. datumam, izmantojot e-pakalpojumu, iesniedz atskaiti par iepriekšējā mēnesī sniegto bērna uzraudzības pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
Klātiene
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts iksd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Aukle saņem abpusēji parakstītu savu līguma eksemplāru pa pastu, ja līgums slēgts papīra formātā, vai e-pastu, ja līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Atbilstoši līguma nosacījumiem, aukle līdz katra nākamā mēneša 5.datumam elektroniski portālā iesniedz Rīgas pilsētas pašvaldībai finansējuma pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi. 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas Rīgas pilsētas pašvaldība pārskaita līdzfinansējumu uz aukles kontu, kas norādīts līgumā. Auklei un bērnam visu periodu, kamēr tiek saņemts pašvaldības līdzfinansējums, jāatbilst Rīgas domes 17.05.2016. saistošajos noteikumos Nr. 204 izvirzītajiem kritērijiem, pretējā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
E-pasts iksd@riga.lv
Pasts Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: