Iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu Latvijas zvērinātu advokātu skaitā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Īss apraksts:
Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata iesniedzēja iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā, kurā brīvā formā sniegta Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktā informācija un kas noformēts atbilstoši valstī pieņemtajai dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai, pārbauda iesniedzēja un tā sniegtās informācijas, tostarp par iegūto darba pieredzi, atbilstību Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktajām prasībām un pieņem rakstveida lēmumu par zvērināta advokāta pretendenta izsludināšanu atsauksmju sniegšanai pirms lēmuma pieņemšanas par pielaišanu pie zvērināta advokāta eksāmena kārtošanas / uzņemšanas zvērinātu advokātu skaitā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
25 gadu vecumu sasniegusi persona, LR pilsonis, ar nevainojamu reputāciju, ar saņemtu valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnē un iegūtu jurista kvalifikāciju, kā arī LR Advokatūras likuma 14.pantā noteiktu darba pieredzi konkrētā juridiskā amatā.
Termiņš:
Maksimālais iesnieguma izskatīšanas termiņš - 12 mēneši.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums Latvijas Zvērinātu advokātu padomei (turpmāk – LZAP) atbilstoši ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 39.panta prasībām.
Nepieciešami sekojoši dokumenti:
1. Iesniegums brīvā formā par uzņemšanu Latvijas Republikas zvērinātu advokātu skaitā;
2. Dzīves gājuma apraksts jeb CV, kurā uzrādīta informacija par iegūto juridisko darba pieredzi (t.sk. veikto darbu apraksts);
3. Personu apliecinoša dokumenta kopija, ja iesniegumu ar pielikumiem nosūta pa pastu vai elektroniski, vai jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls, ja dokumentus personīgi iesniedz klātienē;
4. Dokumentu kopijas, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 14.panta, ja iesniegumu un dokumentus nosūta pa pastu vai elektroniski, bet, ja iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi, uzrāda minētā dokumenta oriģinālu;
5. Komersanta vai iestādes izsniegta dokuments, kas apliecina darba pieredzes iegūšanu (atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 14.pantā noteiktajām prasībām;
6. Atsauksme, kas apliecina pretendenta nevainojamu reputāciju.
Dati tiek pārbaudīti un ievākta papildus informācija. LZAP pieņem lēmumu par pretendenta izsludināšanu atsauksmju sniegšanai; secīgi tiek pieņemts lēmums par pretendenta pielaišanu advokāta eksāmena kārtošanai (izņemot tiesību zinātņu doktorus). Pretendents veic maksājumu par advokāta eksāmena kārtošanu EUR 350 (EUR 100, ja pretendents ir zvērināta advokāta palīgs) apmērā LZAP bankas kontā. Pēc sekmīgas advokāta eksāmena nokārtošanas (izņemot tiesību zinātņu doktorus) pretendents tiek aicināts uz padomes sēdi jautājuma izlemšanai par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas LZAP organizē jaunuzņemto advokātu zvēresta nodošanu Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Pēc zvēresta nodošanas, pamatojoties uz advokāta rakstveida iesniegumu, LZAP padomes sēdē pieņem rakstveida lēmumu par jaunuzņemtā zvērināta advokāta prakses vietas noteikšanu un iekļaušanu Latvijas Republikas zvērinātu advokātu sarakstā, kas tiek publicēts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā www.advokatura.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LZAP
Adrese: Elizabetes iela 63 - 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LZAP
Adrese: Elizabetes iela 63 - 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LZAP
Adrese: Elizabetes iela 63 - 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts LZAP
Adrese: Elizabetes iela 63 - 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: