Personu ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšana ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu būvuzraudzībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Jūrniecības savienība
Īss apraksts:
Personu, kuras profesionālo kvalifikāciju ieguvušas ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšana patstāvīgai darbībai Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, kurā ietvertās profesionālās darbības ir salīdzināmas ar profesionālajām darbībām, ko personas veikušas savā mītnes valstī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvušas ārvalstīs un vēlas pretendēt uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu patstāvīgai darbībai Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, kurā ietvertās profesionālās darbības ir salīdzināmas ar profesionālajām darbībām, ko personas veikušas savā mītnes valstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
88
Termiņš:
 4 mēnešu laikā, ja pretendents profesionālo kvalifikāciju ieguvis mītnes valstī, kura kvalifikācijas iegūšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts;
 6 mēnešu laikā, ja pretendents profesionālo kvalifikāciju ieguvis mītnes valstī, kura kvalifikācijas iegūšanas dienā nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts;
 2 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis un profesionālo kvalifikāciju ieguvis citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī.

Termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem vai, ja pretendents ir diasporas loceklis, - līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Vispārīgi nosacījumi
Ārvalstīs iegūta izglītība un profesionālā kvalifikācija Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās tiek atzīta, nosakot pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību prasībām, kādas Latvijas Republikā ir noteiktas attiecīgajai reglamentētajai profesijai.

Pretendenta profesionālo kvalifikāciju atzīst šādos gadījumos:
1) pretendenta iesniegtie dokumenti atbilst prasībām, kādas attiecīgajai profesijai noteiktas Latvijas Republikā attiecīgo profesionālās darbības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos;
2) pretendents var kompensēt būtiskās atšķirības izglītības raksturā, saturā un līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām papildu prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai.
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Dokumentu iesniegšana Akadēmiskās informācijas centram
Pretendents Akadēmiskās informācijas centrā personīgi, pa pastu vai elektronisku dokumentu veidā, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu iesniedz:
1) iesniegumu kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 1.pielikums), norādot profesionālās darbības veidu, statusu (darbinieks vai pašnodarbināta persona) un ilgumu (īslaicīga vai pastāvīga darbība)
2) personu apliecinoša dokumenta kopiju
3) dokumentus (kopijas), kas apliecina iesniegumā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju
4) mītnes valsts kompetento institūciju izsniegtus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai profesionālo pieredzi mītnes valstī
3) dokumentus, kas apliecina, ka pretendents tā mītnes valstī nav saukts pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kā arī nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai tam ir noņemta vai dzēsta sodāmība, un kas apliecina, ka pretendentam nav uz laiku atņemtas tiesības vai aizliegts strādāt attiecīgajā profesijā;
4) ja pretendenta mītnes valsts kompetentas institūcijas neizsniedz 3.punktā minētos dokumentus pretendents var aizstāt tos ar rakstveida deklarāciju par attiecīgo prasību izpildi, bet šai deklarācijai jābūt apstiprinātai un tās autentiskumam apliecinātam notariāli vai pretendenta mītnes valsts tiesu iestādē, vai šīs valsts pārvaldes iestādē, vai šīs valsts atzītā profesionālajā organizācijā, kā to nosaka pretendenta mītnes valsts normatīvie akti
5) dokumentus, kas apliecina normatīvajos aktos par kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, minētās samaksas veikšanu
6) dokumentus, kas apliecina pretendenta piederību diasporai, ja pretendents pieder diasporai un vēlas, lai dokumenti tiktu izskatīti īsākā termiņā.

Dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pretendents iesniedz valsts valodā vai oriģinālvalodā kopā ar apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Dokumentu izskatīšana Akadēmiskās informācijas centrā
Ja pretendenta iesniegums ir aizpildīts pilnīgi un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pretendents uzskata Akadēmiskās informācijas centra norādītos trūkumus par novērstiem, informācijas institūcija reģistrē pretendenta iesniegumu iesniegto un izskatīto iesniegumu reģistrā.

Akadēmiskās informācijas centrs izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un sagatavo izziņu ar pamatotu atzinumu par:
 tās izglītības iestādes statusu mītnes valstī, kurā iegūta izglītība;
 izglītības ieguves ilgumu, līmeni un veidu un to atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām izglītības ieguves ilgumam, līmenim un veidam attiecīgajai reglamentētajai profesijai;
 attiecīgās profesijas statusu pretendenta mītnes valstī (reglamentēta vai nereglamentēta);
 tiesībām uzsākt vai veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta mītnes valstī;
 praktiskā darba pieredzes ilgumu reglamentētajā profesijā, ja noteikta ilguma praktiskā darba pieredze ir prasība, kas Latvijā noteikta profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā profesijā;
 to, vai pretendenta mītnes zemē norādīto profesionālo darbību var veikt nošķirti no pārējām profesijā veicamajām profesionālajām darbībām, ja iesniegumā pretendents norādījis, ka vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām;
 pretendenta atbilstību diasporas locekļa statusam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Dokumentu iesniegšana Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram
Akadēmiskās informācijas centrs pretendenta iesniegumu kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 1.pielikums) ar tam pievienotajiem dokumentiem un izziņu pusotra mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma reģistrēšanas iesniegumu reģistrā vai, ja pretendents ir diasporas loceklis, - 3 nedēļu laikā pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram.
Akadēmiskajam informācijas centram ir tiesības pagarināt par 2 nedēļām izziņas sagatavošanas un nosūtīšanas termiņu, vai, ja pretendents ir diasporas loceklis, - par 1 nedēļu, ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot.
Pretendents iesniedz Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrā:
 iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai (Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 2.pielikums)
 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi (vismaz 2 gadu pieredze pēdējo 7 gadu laikā)
 pretendenta izstrādātus vismaz divu dažādu hidrotehnisko būvju būvprojektus (realizēti, ekspertēti vai apstiprināti būvniecības kontroles institūcijā)
 pretendenta veiktus hidrotehnisko būvju galveno nesošo konstrukciju un to daļu nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķinus.

Dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pretendents iesniedz valsts valodā vai oriģinālvalodā kopā ar apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs
Adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 26397154
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
5. solis / Dokumentu izskatīšana Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrā
Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs pārbauda no Akadēmiskās informācijas centra saņemto pretendenta iesniegumu kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 1.pielikums), tam pievienotos dokumentus, izvērtē Akadēmiskās informācijas centra izziņā norādīto informāciju, izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus un:

 ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pretendents profesionālo kvalifikāciju ieguvis mītnes valstī, kura kvalifikācijas iegūšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts
 ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pretendents profesionālo kvalifikāciju ieguvis mītnes valstī, kura kvalifikācijas iegūšanas dienā nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts
 ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pretendents ir diasporas loceklis un profesionālo kvalifikāciju ieguvis citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī.

pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai

 lēmumu par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu, ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas daļēju atbilstību noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

 lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu, norādot papildu nepieciešamās izglītības saturu un ilgumu, iestādi, kurā var to iegūt, un kārtību, kādā pretendents var uzreiz kārtot pārbaudījumus.
Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram ir tiesības pieprasīt no ārvalstu kompetentajām institūcijām vai pretendenta papildu informāciju, ja tai rodas pamatotas šaubas par pretendenta dokumentu autentiskumu, ir informācija par profesionālajā ziņā nepieļaujamu pretendenta rīcību ārpus Latvijas Republikas vai trūkst informācijas par pretendenta iegūto izglītību, profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo pieredzi.
Lēmuma pieņemšanas un paziņošanas termiņu minētajā gadījumā var pagarināt līdz 12 mēnešiem vai, ja pretendents ir diasporas loceklis, - līdz 4 mēnešiem.
Ja pretendents atbildi noteiktajā termiņā nesniedz, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs pieņem lēmumu atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Adaptācijas periods un kvalifikācijas atbilstības pārbaude
Ja Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs ir pieņēmis lēmumu par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu:
 tas nosaka pretendenta adaptācijas perioda ilgumu un apstiprina speciālistu, kura uzraudzībā pretendents iziet adaptācijas periodu
 tas nosaka kritērijus un kārtību, kādā adaptācijas perioda nobeigumā tiek dots pretendenta darba vērtējums.

Lai veiktu pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs nosaka detalizētu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtību, izveido to mācību priekšmetu vai kursu sarakstu, par kuru apguvi salīdzinājumā ar Latvijas Republikā attiecīgajai reglamentētajai profesijai noteikto izglītības apjomu pretendentam nav attiecīga izglītību apliecinoša dokumenta un kuru apguve ir būtiska, lai persona varētu darboties attiecīgajā profesijā. Minētie priekšmeti un kursi var ietvert gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgajā profesijā, kā arī profesionālo normu zināšanas attiecīgajā jomā.

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude notiek ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no šādas pārbaudes noteikšanas dienas. Ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms kvalifikācijas atbilstības pārbaudes pretendentu iepazīstina ar tās saturu un kārtību.

Pretendenta adaptācijas periodā Latvijas Republikā uz viņu attiecina Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē darba tiesiskās attiecības.

Ja pretendents ir izpildījis lēmumā par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu norādītās prasības, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no dienas, kad iesniegti visi profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamie dokumenti, novērtē minēto prasību izpildi un pieņem lēmumu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus