Laulības reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.-38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai), kā arī izņēmuma kārtā - nepilngadīgas personas
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personām, kuras vēlas doties laulībā, ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā.
1)    laulības noslēgšanas iesniegums;

2)    personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;

3)    personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos;

4)    nepilngadīgai personai, kura vēlas doties laulībā - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls);

5)    ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi - attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Persona veic valsts nodevas maksājumu 14,00EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki