Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana, atjaunošana, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai administratīvo aktu (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta iztrūkstošās ziņas vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīds starp ieinteresētajām personām.
Ja dzimtsarakstu iestādei nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai  bāriņtiesas lēmumu.
Saskaņā ar mātes vai pilngadīgas personas iesniegumu ierakstu par bērna tēvu, ja tas izdarīts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.panta paredzētajā kārtībā, anulē, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas atzinumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Dzimtsarakstu iestāde izskata iesniegumu 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai dzimtsarakstu iestādē nepieciešamie dokumenti:
•  pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas -  jāuzrāda oriģināls;
• personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts - jāuzrāda oriģināls;
• aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) - jāuzrāda oriģināls.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 ,,Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, par pakalpojumu maksājama valsts nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: civilstāvokļa aktu reģistrācija
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•  pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas -  jāuzrāda oriģināls;
• personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts - jāuzrāda oriģināls;
• aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) - jāuzrāda oriģināls.

Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki