Tautības ieraksta maiņa (Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss
Termiņš:
Tautības ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš dzimtsarakstu nodaļā ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, pēc tam lietu nosūta TM Dzimtsarakstu departamentam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt tautību, ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā. Pakalpojuma pieprasīšanas brīdī:
1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – oriģināls;
2. jāiesniedz iesniegums;
3. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību (divu paaudžu robežās) - jāuzrāda oriģināli;
4.nepilngadīgai personai - vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls;
5. ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;
6. kvīts par valsts nodevas samaksu - oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473254, 26847149
Fakss: 64473254,
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Valsts nodeva par vārda vai uzvārda maiņu – EUR 71
(Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums).
Var apmaksāt: Uz vietas nodaļā, Gulbenes novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu Gulbenes novada pašvaldībai.

Norēķinu konti:
AS SEB banka
Konts -LV03UNLA0050014339919
Kods -UNLALV2X

AS Citadele banka
Konts- LV41PARX0012592250001
Kods - PARXLV22

AS SWEDBANK
Konts -LV52HABA0551026528581
Kods -HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentu lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautību iesniedzējam paziņo, nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus