Tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz speciālas formas iesniegumu, pievienojot dokumentus, kuri apliecina attiecīgo tautību un radniecību divu paaudžu robežās, un kvīti par valsts nodevas samaksu.
Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
3) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišanu tautības ieraksta maiņai - jāuzrāda oriģināls;
4) ja izvēlēta tautība ir „latvietis”- dokuments, kas apliecina augstākajā (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls. Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis: 64070750; 28612532
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu, iesniedzējam paziņo, nosūtot paziņojumu pa pastu.
Ar pakalpojuma saņemšanu  saistītie maksājumi - valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu - 71,00 EUR.
Maksas par pakalpojumu, rekvizīti:
Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
Reģ. Nr. 90009114631
A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2
Valsts nodevu var samaksāt Limbažu novada pašvaldības kasē vai dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus