Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām ir terminēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu, saņemt atbalstu personas problēmu risināšanā un veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ietver:

personas izmitināšanu 24 stundas diennaktī;
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personai pēc individuāla sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna;
ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi, izmantojot valsts noteiktās garantijas veselības aprūpē;
diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
sociālā darba speciālistu sniegtus pakalpojumus un konsultācijas atbilstoši personas vajadzībām un problēmu risināšanas nepieciešamībai;
palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;
darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbaspējas vecumā.
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz:
iesniegums;
uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).
personas sociālo problēmu apraksts ar pamatojumu pakalpojuma saņemšanas nepieciešamībai;
ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izziņa, norādot veicamo ārstēšanas plānu;
psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
citi dokumenti pēc Pārvaldes pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas Laklājības pārvaldes e-adrese
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67767347
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar Jūrmalas domes apstiprinātu vienas dienas izmaksu tāmi un personas līdzmaksājuma 4,50 euro dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā pavadīto dienu.
Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki