Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aizgādības, atrodas ārpusģimenes aprūpē, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai. Iespēja saņemt terminētu apliecību ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Septiņu gadu vecumu sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē (ar viņa pārstāvja starpniecību) un pilngadību sasniegušais bērns (līdz 24 gadu vecumam), kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai, ja viņš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.  
Nepieciešamie dokumenti:
Ja apliecību pieprasa nepilngadīgajam:
1) bērna likumiskā pārstāvja iesniegums ar attiecīgo lūgumu;
2) bērna fotogrāfija (3x4 cm);
3) iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
Ja apliecību pieprasa pilngadību sasniegusi persona:
1) fotogrāfija (3x4 cm);
2) iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta);
3) izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka persona mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.  

Bāriņtiesa desmit darbdienu laikā pēc lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņemšanas iesniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vai nosūta tai pa pastu:
1. pieprasījumu apliecības izgatavošanai;
2. bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm);
3. apliecinātu bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu;
4. ja pieprasa apliecību pilngadību sasniegušajam bērnam, papildus iesniedz izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka minētais bērns mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas bāriņtiesas e-adrese
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Inspekcija piecu darbdienu laikā nodrošina apliecības izgatavošanu un izsniedz to bāriņtiesai.
Personai apliecību izsniedz bāriņtiesa klātienē pret parakstu.
Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.
Apliecību iespējams saņemt Rīgas bāriņtiesā klātienē, kā arī apliecība personai var tikt nosūtīta pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki