Pabalsts pilngadīgo personu aizgādņiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kuru Liepājas pilsētas Bāriņtiesa iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja:
1) aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā,
2) aizgādnībā esošas personas pamatdzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas esošā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu (neatkarīgi no aizgādņu skaita) ir:
1) 40 eiro,
2) 20 eiro, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk kā 3 mēnešus) atrodas ārstniecības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai aizgādnis Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu (sk. “Iesniegums pilngadīgo personu aizgādņiem”).

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89671.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par pieņemto lēmumu (par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu) pabalsta pieprasītājs tiek informēts rakstiski.

Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis ir iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz 20. datumam, ieskaitot to saņēmēja kontā vai izmaksājot kredītiestādē. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam.

Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja:
1) aizgādnībā esošā persona mainījusi dzīvesvietu ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas,
2) aizgādnis vai aizgādnībā esošā persona mirusi,
3) Liepājas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas,
4) tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādību vai beidzies pagaidu aizgādības termiņš.

Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darba dienu laikā rakstveidā informēt Sociālo dienestu, ja aizgādnībā esošā persona:
1) mainījusi pamatdzīvesvietu ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas,
2) ievietota institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē,
3) atgriezusies dzīvesvietā no institūcijas vai ārstniecības iestādes,
4) mirusi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus