Daugavpils pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt īrēto dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
Maksimālais termiņš (darba dienās):
180
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Gadījumos, kad īrnieks vai viņa ģimenes loceklis vēlas pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, jāiesniedz:
- pase (pilnvarotajam pārstāvim pase un pilnvarojuma dokuments);
- izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda neesamību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli);
- dzīvojamo telpu īres līgums;
- attiecīga dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu (oriģināls).
Gadījumos, kad dzīvokļa īpašumu vēlas pirkt dzīvokļa īpašnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz citu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā esošu dzīvokli, jāiesniedz:
- pase (pilnvarotajam pārstāvim pase un pilnvarojuma dokuments);
- īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija);
- juridiskās personas reģistrācijas apliecība (kopija);
- daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpējais līgums, kurā ir nodibinātas pirmpirkuma tiesības (kopija); citi dokumenti (pēc nepieciešamības).
Pakalpojumu sniedz 6 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki