Mantisko interešu aizsardzība (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses, lemj par:
1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekrītušo mantojumu.
2. Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14000 eiro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
4. Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
5. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
6. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
7. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ik gadu, ne vēlāk par 1.februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību. Saskaņā ar Civillikuma 333.pantu bāriņtiesa var par tās rīkojumu un lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem naudas sodu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē - iesniedz iesniegumu brīvā formā. Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešams:  1. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums - oriģināls. 2. Bērna dzimšanas apliecība - kopija. 3. Miršanas apliecība - kopija. 4. Mantojuma saraksts - kopija. 5. Mantojuma apliecība - kopija. 6. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments - kopija. 7. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu - kopija. 8. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu - kopija. 9. Darījuma līguma projekts. 10. Nekustamā īpašuma novērtējums - kopija. 11. Kredītiestādes izziņa - kopija u.c.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts