Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa bērna aprūpes tiesību jautājumos lemj par:
- bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
- bērna aprūpes tiesību atjaunošanu;
- prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, ja:
1.1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
1.2. bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
1.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
1.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
1.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.
2. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vecākam, ja ir atkrituši aprūpes tiesību atņemšanas iemesli.
3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:
3.1. vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (piem. konstatēta vardarbība pret bērnu);
3.2. vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;
3.3. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.
1-Administratīvo lietu par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina: 1) uz viena vecāka iesnieguma pamata; 2) iestādes iniciatīvas pamata; 3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata. 2- Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina: 1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata; 2) iestādes iniciatīvas pamata; 3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts