Atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:
• Atkritumu savākšanai;
• Atkritumu savākšanai un pārvadāšanai;
• Atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu uzglabāšanai;
• Atkritumu pārvadāšanai;
• Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un iesniedz dokumentus

E-pakalpojums
• Klients iesniedz iesniegumu, izmantojot Valsts vides dienesta informācijas sistēmu “TULPE”.


Lai saņemtu atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu uzglabāšanai jāiesniedz iesniegums (saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4.punktu).

Lai saņemtu atļauju atkritumu pārvadāšanai jāiesniedz iesniegums saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4. un 5.punktu, bet ja paredzēts pārvadāt bīstamos atkritumus, papildus iesniegumam pievieno informāciju kas minēta šo noteikumu  6.punktā.

Iesniedzams dokuments: iesnieguma veidlapa atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.

Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā šādā apmērā:
par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam – 71,14 euro;
par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;
par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 71,14 euro;
par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 71,14 euro;
par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 71,14 euro;
Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas divas darbības ir 106,72 euro.
Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) darbības (izņemot 21.6. apakšpunktā minēto darbību), ir 142,29 euro.

Valsts nodevumu var apmaksāt klātienē un ar pārskaitījumu.

Rekvizīti    
Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22
Konts: LV56TREL1060210921700
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums: Atkritumu atļaujas iesniegums
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Saņemot klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara.

Izsniegto atkritumu apsaimniekošanas atļauju reģistrs publiski pieejams VVD tīmekļa vietnē:
http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/izsniegtas-atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: