Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

  • Nosaukums: Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
  • Īss apraksts: Iespēja elektroniski saņemt reģionālas VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu. Akta veidlapa ir noteikta ar MK not..Nr.950 „Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība” – 1.pielikums. Saskaņā ar MK not. Nr.950 reģionālajai VDI jānosūta NG akts: – ja cietušajam veselības traucējumi nav smagi un NG izmeklējis darba devējs – VSAA; darba devējam, pie kura noticis NG; – ja cietušajam ir smagi veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve un VDI izmeklē NG –VDI sūta aktu uz attiecīgo VSAA, cietušajam, darba devējam, kura nodarbinātais cietis NG, darba devējam, pie kura noticis NG, attiecīgajai policijas teritoriālajai iestādei (ja izmeklēšanas laikā iegūtas ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu). VDI veic visu Latvijā notikušo nelaimes gadījumu reģistrēšanu un uzskaiti. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP90
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP90-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju