E-pakalpojuma lietošanas noteikumi

  1. E-pakalpojuma  (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv  lietotājs (turpmāk – lietotājs) lieto Pakalpojumu.
  2. Pakalpojums ir pieejams jebkuram portāla https://latvija.gov.lv lietotājam.
  3. Lai izmantotu šo Pakalpojumu, portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama portāla augšējās izvēlnes sadaļā „Palīdzība”.
  4. Pakalpojuma turētājs ir Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs).
  5. Elektroenerģijas tirgus likums paredz, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.
  6. Aizsargātajam lietotājam, saņemot aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu ir tiesības pārliecināties par atbilstību aizsargātā lietotāja statusam elektroniskā vidē un sniegt papildus informāciju par elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma līguma rekvizītiem, kā arī atteikties no aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas. Aizsargātais lietotājs var būt trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).
  7. Datus par lietotāja statusu nodrošina šādi datu reģistru pārziņi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrija, pašvaldības,Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzēji.
  8. Pakalpojumā dati par aizsargātā lietotāja statusu ir pieejami par esošo kalendāro gadu.