Tiesības salaulāt personas ir dzimtsarakstu nodaļu amatpersonām vai Civillikumā norādītajiem konfesiju garīdzniekiem.

Salaulāšana netiek veikta, ja ir zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai:

  • aizliegta laulība pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu laulāties var persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi;
  • aizliegta laulība ar radiniekiem taisnā līnijā (cēlušies viens no otra ar dzimšanu) un sāņu līnijā (cēlušies no vienas kopējas trešās personas – tēva vai mātes). Piemēram, precēties nedrīkst brāļi ar māsām un pusbrāļi ar pusmāsām. Tāpat aizliegta laulība starp viena dzimuma personām, adoptētāju un adoptējamo,  aizbildni un aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības;
  • aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā

Ja vēlaties reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, Jums un topošajam laulātajam partnerim jāiesniedz šādi dokumenti:

Elektroniski parakstītu iesniegumu var iesniegt tikai tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā plānots reģistrēt laulību.

Iesniedzot iesniegumu klātienē, kā arī pirms laulības reģistrācijas topošajiem laulātajiem jāuzrāda derīgs personu apliecinošais dokuments. Elektroniski parakstīta iesnieguma gadījumā personu apliecinošais dokuments, lai apliecinātu identitāti, būs jāuzrāda pirms laulības reģistrēšanas.


Ja Jums nepieciešams jauns personu apliecinošs dokuments, elektroniski pieteikties iesniegt dokumentus tā izsniegšanai varat, portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai vai klātienē kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajām nodaļām.