Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība ietver pasākumu kopumu (sistēmu), kura mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu cilvēka sociālo aizsardzību, sasniedzot vecumu, kā arī pret dažādiem riskiem: nabadzību, invaliditāti, bezdarbu u.c.

Latvijas sociālās drošības sistēma ietver sociālās apdrošināšanas sistēmu, valsts sociālos pabalstus, kā arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmu.

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti

 

To uzdevums ir garantēt cilvēkam noteiktu ienākumu aizvietojumu, zaudējot darba ienākumus - kļūstot par bezdarbnieku, slimības gadījumā (arī ciešot darba negadījumā vai saslimstot ar arodslimību), pirmsdzemdību un pēcdzemdību (maternitātes) periodā, kā arī zaudējot apgādnieku un citos gadījumos. Sociālās apdrošināšanas pabalstu apjoms ir individuāls un atkarīgs no saņēmēja iepriekš veiktajām sociālajām iemaksām. Detalizētāka informācija Labklājības ministrijas (LM) tīmekļa vietnē.  

Valsts sociālos pabalstus ir iespējams pieprasīt arī elektroniski. Vairāk informācijas par valsts sociālo pabalstu veidiem un piešķiršanu pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tīmekļa vietnē

Pašvaldības sociālā palīdzība:

  • pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
  • dzīvokļa pabalsts;
  • citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai;
  • vienreizējs pabalsts krīzes situācijā nonākušajiem;
  • sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm.

 
Detalizētāka informācija LM tīmekļa vietnē.

Informācija par vecuma pensiju

Vecuma pensiju aprēķina, ņemot vērā cilvēka:

  • uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996. gada 1. janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim;
  • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996. gada līdz 1999. gadam (ieskaitot);
  • apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim;
  • laika posmu (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

No 2014. gada 1. janvāra pensionēšanās vecums pakāpeniski tiks palielināts par trim mēnešiem ik gadu, līdz 2025. gada 1. janvārī sasniegs 65 gadus.

Lai saņemtu informāciju par uzkrāto pensijas kapitālu, izvēlieties e-pakalpojumu „Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu”, bet, lai saņemtu prognozi par iespējamās vecuma pensijas apmēru, e-pakalpojumu „Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru”.

Detalizētāka informācija par vecuma pensijām aprakstā „Kur elektroniski iegūt informāciju par manu vecuma pensiju?”, kā arī LM tīmekļa vietnē.

Reģionālā mobilitāte

Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu bezdarbniekiem no reģioniem, kuros darbu atrast neizdodas, un virzīt tos uz brīvajām darbavietām tuvākajos reģionos un pilsētās, nodrošinot finansiālu atbalstu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai.
Nodarbinātības valsts aģentūrā iespējams noskaidrot par finansiāla atbalsta saņemšanu, uzsākot darbu kādā no attālākajiem reģioniem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai, atgriežoties Latvijā, ir tiesības turpināt saņemt citā ES valstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu?
Jā, ir iespējams pabalsta eksports. VSAA var precizēt, kādas darbības jāveic un kādi dokumenti ir vajadzīgi.

Vai, atgriežoties Latvijā, ir pieejams bezdarbnieka pabalsts līdz darba atrašanai?
Bezdarbnieka pabalstu Latvijā var saņemt, ja iepriekš strādāts citā ES dalībvalstī. Sazinoties ar VSAA, var precizēt, kādas darbības ir jāveic un kādi dokumenti ir vajadzīgi.

Kā var pieteikties bezdarbnieka pabalstam?
Lai pēc darba zaudēšanas saņemtu valsts sociālās garantijas un atbalstu jauna darba meklējumiem, vispirms jādodas uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli, jāreģistrējas un jāiegūst bezdarbnieka statuss.