Dzīvesvieta

Informācija atjaunota 22.10.2018.

 

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk maina savu dzīvesvietu. Pārceļoties no vienas pilsētas daļas uz otru vai no vienas pilsētas uz citu, jāatceras, ka Latvijas likumdošana uzliek par pienākumu mēneša laikā pēc pārcelšanās deklarēt jauno dzīvesvietu:

  1. informācija par dzīvesvietas  maiņu pieejama aprakstā „Kas jādara, mainot dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstīs?”
  2. informācija tiem, kuri vēlas reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas „Kā reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?”  .

Zināt savu deklarēto dzīvesvietas adresi nepieciešams gan aizpildot dažādu valsts iestāžu veidlapas, gan citu tiesību realizēšanai, piemēram, saņemot sociālos labumus, kas pieejami, tikai noteiktajā pilsētā vai novadā deklarētiem iedzīvotājiem.

Kur var saņemt informāciju par manu deklarēto dzīvesvietu?

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par personas dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem u.c.
  • Pašvaldība sniedz ziņas tikai par deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi, ja personas dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī par mirušās personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi šajā pašvaldībā.
  • Informāciju par savu vai savu nepilngadīgo bērnu šābrīža deklarētās dzīvesvietas adresi elektroniski var uzzināt, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

Kā anulēt dzīvesvietu?

Situācijās, kad uz dzīvesvietu sāk pienākt svešām personām adresēta korespondence, vai komunālo pakalpojumu rēķinos tiek uzrādīts neatbilstošs deklarēto personu skaits, ir iespējams noskaidrot, kurš deklarējis dzīvesvietu Jūsu īpašumā, izmantot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”. Vairāk noderīgas informācijas aprakstā „Deklarēšanās, paziņošana par jauno dzīvesvietu un dzīvesvietas anulēšana] ”. Plašāka informācija par dzīvesvietas anulēšanu: Rīgā  vai citā Latvijas pilsētā un novadā .

Vai pašvaldība var nodrošināt ar dzīvokli?
Lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot likuma noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus. Vairāk informācijas par iespējām saņemt palīdzību sniegs konkrētā pašvaldība.

Vai es varu uzzināt ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu?
Informāciju par citas personas deklarēto dzīvesvietas adresi var uzzināt tikai konkrētās personas pilnvarots pārstāvis, vai iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasījumu, kurā norādīts:

1)      nepieciešamais ziņu apjoms un izsniegšanas veids;

2)      pamatojums ziņu saņemšanas nepieciešamībai un pievienots to apliecinošs dokuments;

3)      ziņu izmantošanas mērķis;

4)      dati, pēc kuriem var identificēt personu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē  ir atrodama informācija par izziņu izsniegšanas kārtību no Iedzīvotāju reģistra un izziņas pieprasīšanai nepieciešamajiem dokumentiem.

Ja vēlaties pārbaudīt vai citai personai, kuras personas kods un iespējamā adrese Jums ir zināmi, ir vai nav deklarēta norādītajā adresē, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē ”.