Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

- 07.12.2021 laika posmā no 22:00 līdz 22:20 saistībā ar tehniskajiem uzturēšanas darbiem nebūs iespējams pirms nosūtīšanas parakstīt e-adreses ziņojumus, izmantojot KDV e-adresē pieejamo parakstīšanas risinājumu.