Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts

  • Nosaukums: Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par valsts fondēto pensiju shēmā ieguldītām summām, konta stāvokli un darījumiem, kas veikti izvēlētajā laika periodā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa. Par 2013.gadu un iepriekšējiem gadiem visas summas konta izrakstā ir norādītas latos. Ieguldītā kopsumma un fondētās pensijas kapitāls 2013.gada 31.decembrī tika konvertēts uz euro pēc oficiālā pārejas kursa un matemātiskajiem pārrēķina principiem. Par 2014.gadu un turpmāk visas summas konta izrakstā tiek norādītas euro.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP44
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP44-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju