Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana

 • Nosaukums: Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, bez maksas elektroniski deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī. Deklarācijā var norādīt arī papildu adresi Latvijā vai ārvalstī. Deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā ir tiesības Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam vai bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP15
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP15-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju