Cenrādis:
Patentu valdes maksas pakalpojumi
Organizācija:
Latvijas Republikas Patentu valde
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide) Skaits 120,00 EUR 0,00 EUR 120,00 EUR
2. Katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas Skaits 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
3. Patenta piešķiršana un patenta publikācija Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
4. Katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā Skaits 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
5. Grozījumu, labojumu vai precizējumu izdarīšana patenta pieteikuma aprakstā vai pretenzijās pēc pieteicēja iniciatīvas Skaits 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
6. Citi grozījumi patenta pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas Skaits 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
7. Patenta uzturēšana spēkā:
7.1. par trešo gadu Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
7.2. par ceturto gadu Skaits 120,00 EUR 0,00 EUR 120,00 EUR
7.3. par piekto gadu Skaits 140,00 EUR 0,00 EUR 140,00 EUR
7.4. par sesto gadu Skaits 160,00 EUR 0,00 EUR 160,00 EUR
7.5. par septīto gadu Skaits 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
7.6. par astoto gadu Skaits 220,00 EUR 0,00 EUR 220,00 EUR
7.7. par devīto gadu Skaits 270,00 EUR 0,00 EUR 270,00 EUR
7.8. par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam Skaits 320,00 EUR 0,00 EUR 320,00 EUR
7.9. par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam Skaits 420,00 EUR 0,00 EUR 420,00 EUR
8. Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu Skaits 550,00 EUR 0,00 EUR 550,00 EUR
9. Termiņu pagarināšana saskaņā ar Patentu likuma 44. pantu Skaits 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
10. Lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas saskaņā ar Patentu likuma 45. pantu Skaits 45,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR
11. Tiesību atjaunošana saskaņā ar Patentu likuma 46. pantu Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
12. Patenta apjoma ierobežošana saskaņā ar Patentu likuma 58. pantu Skaits 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
13. Patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci) Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
14. Grozījumu vai labojumu izdarīšana patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
15. Dokumentu sagatavošana starptautiskā pieteikuma nosūtīšanai saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT), ja attiecīgais pieteikums iesniegts Patentu valdē kā saņēmēja iestādē Skaits 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
16. Komercķīlas atzīmes reģistrācija Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
17. Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošana vienā specializācijā Skaits 77,64 EUR 0,00 EUR 77,64 EUR
18. Grozījumu izdarīšana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā Skaits 15,66 EUR 0,00 EUR 15,66 EUR
19. Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka:
19.1. iekļaušana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā uz 6 mēnešiem Skaits 77,64 EUR 0,00 EUR 77,64 EUR
19.2. tiesību uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā pagarināšana Skaits 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
20. Izziņas par patenta gada maksas samaksu pārbaudīšana un apliecināšana Skaits 0,90 EUR 0,00 EUR 0,90 EUR
21. Labojumu un precizējumu izdarīšana izziņas projektā par patenta gada maksas samaksu un izziņas projekta sagatavotāja informēšana Skaits 0,90 EUR 0,00 EUR 0,90 EUR
22. Izziņa no Patentu reģistra, Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra par konkrētu pieteikumu, patentu vai reģistrāciju un ar INID kodiem (ne vairāk kā trim) apzīmētas ziņas Skaits 7,57 EUR 0,00 EUR 7,57 EUR
23. Ziņas, kas apzīmētas par ceturto un katru nākamo INID4 kodu (papildus šā cenrāža 55. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 0,74 EUR 0,00 EUR 0,74 EUR
24. Dokumenta sagatavošana un izsniegšana, kas apliecina patenta, preču zīmes vai dizainparauga prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem Skaits 10,68 EUR 0,00 EUR 10,68 EUR
25. Dokumenta sagatavošana un nosūtīšana Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajam birojam, kas apliecina preču zīmes, dizainparauga vai patenta pieteikuma prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem Skaits 19,16 EUR 0,00 EUR 19,16 EUR
26. Patenti:
26.1. bibliogrāfiska izziņa par konkrētu patentu vai patenta pieteikumu Skaits 6,97 EUR 0,00 EUR 6,97 EUR
26.2. patentu numuru meklējums pēc īpašnieka, pieteicēja vai izgudrotāja datiem Skaits 6,97 EUR 0,00 EUR 6,97 EUR
26.3. informācija no Patentu valdes reģistriem un datubāzēm Skaits 6,97 EUR 0,00 EUR 6,97 EUR
27. Preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes un dizainparaugi:
27.1. izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra (melnbalta izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu Skaits 1,89 EUR 0,00 EUR 1,89 EUR
27.2. izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparauga reģistra (krāsaina izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu Skaits 2,02 EUR 0,00 EUR 2,02 EUR
28. Preču zīmes meklējums Latvijas nacionālajā datubāzē:
28.1. preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) Skaits 17,16 EUR 3,60 EUR 20,76 EUR
28.2. maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 29.1. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 4,41 EUR 0,93 EUR 5,34 EUR
28.3. preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 25,11 EUR 5,27 EUR 30,38 EUR
28.4. kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 33,80 EUR 7,10 EUR 40,90 EUR
28.5. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 29.3 un 29.4. apakšpunktā minētajām cenām) Skaits 4,41 EUR 0,93 EUR 5,34 EUR
29. Preču zīmes meklējums citu valstu nacionālajās datubāzēs:
29.1. preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) Skaits 17,16 EUR 3,60 EUR 20,76 EUR
29.2. maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 30.1. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 4,41 EUR 0,93 EUR 5,34 EUR
29.3. preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 25,11 EUR 5,27 EUR 30,38 EUR
29.4. kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 33,03 EUR 6,94 EUR 39,97 EUR
29.5. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 30.3. un 30.4. apakšpunktā minētajām cenām) Skaits 3,97 EUR 0,83 EUR 4,80 EUR
30. Starptautiski reģistrētas preču zīmes meklējums:
30.1. preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) Skaits 17,16 EUR 3,60 EUR 20,76 EUR
30.2. maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 31.1. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 4,19 EUR 0,88 EUR 5,07 EUR
30.3. preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 25,11 EUR 5,27 EUR 30,38 EUR
30.4. kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 33,03 EUR 6,94 EUR 39,97 EUR
30.5. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajām cenām) Skaits 4,19 EUR 0,88 EUR 5,07 EUR
31. Eiropas Savienības preču zīmes meklējums:
31.1. preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) Skaits 25,11 EUR 5,27 EUR 30,38 EUR
31.2. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 32.1. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 4,19 EUR 0,88 EUR 5,07 EUR
31.3. preču zīmes meklējums grafiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 33,03 EUR 6,94 EUR 39,97 EUR
31.4. kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (viena Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) Skaits 49,56 EUR 10,41 EUR 59,97 EUR
31.5. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 32.3. un 32.4. apakšpunktā minētajām cenām) Skaits 7,93 EUR 1,67 EUR 9,60 EUR
32. Citi preču zīmju meklējumi:
32.1. preču zīmes meklējums atbilstoši preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka datiem vienā datubāzē Skaits 8,58 EUR 1,80 EUR 10,38 EUR
32.2. vispārīgas informācijas meklējums par preču zīmes apzīmējumu (piemēram, izcelsme, izplatība, lietošana u. c.) vienā datubāzē Skaits 12,54 EUR 2,63 EUR 15,17 EUR
32.3. preču zīmes monitorings vienā valstī (reizi mēnesī, vienā datubāzē, vienā Nicas klasifikācijas klasē) Skaits 8,58 EUR 1,80 EUR 10,38 EUR
32.4. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 33.3. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 2,20 EUR 0,46 EUR 2,66 EUR
33. Patentu informācijas meklējums:
33.1. patentu informācijas meklējums vienā datubāzē (atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam) Skaits 30,48 EUR 0,00 EUR 30,48 EUR
33.2. patentu informācijas meklējums atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem Skaits 9,69 EUR 0,00 EUR 9,69 EUR
33.3. patentu (ekvivalentu, analogu u. tml.) informācijas meklējums atbilstoši patenta dokumenta numuriem Skaits 19,95 EUR 0,00 EUR 19,95 EUR
33.4. zināmā tehnikas līmeņa informācijas meklējums vienā ar patentiem nesaistītā informācijas datubāzē Skaits 15,19 EUR 0,00 EUR 15,19 EUR
33.5. patenta monitorings atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam (reizi mēnesī) Skaits 15,19 EUR 0,00 EUR 15,19 EUR
33.6. patenta monitorings atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem (vienā datubāzē, reizi mēnesī) Skaits 9,89 EUR 0,00 EUR 9,89 EUR
34. Dizainparauga meklējums:
34.1. dizainparauga meklējums dažādu valstu nacionālajās datubāzēs (viena valsts, viena datubāze, viens Lokarno klasifikācijas indekss) Skaits 17,04 EUR 3,58 EUR 20,62 EUR
34.2. maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 25.1. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 4,52 EUR 0,95 EUR 5,47 EUR
34.3. kopienas dizainparauga meklējums (viens Lokarno klasifikācijas indekss) Skaits 49,55 EUR 10,41 EUR 59,96 EUR
34.4. maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 35.3. apakšpunktā minētajai cenai) Skaits 8,61 EUR 1,81 EUR 10,42 EUR
34.5. dizainparauga meklējums vienā datubāzē atbilstoši dizainparauga īpašnieka datiem Skaits 8,39 EUR 1,76 EUR 10,15 EUR
35. Eiropas patenta un attiecinātā Eiropas patenta pretenziju tulkojuma, pretenziju precizējuma tulkojuma, pretenziju grozījumu tulkojuma publicēšana Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
36. Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana Skaits 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
37. Patentu valdes bibliotēkas dokumentu un materiālu skenēšana un elektroniska nosūtīšana uz elektroniskā pasta adresi Skaits 0,16 EUR 0,00 EUR 0,16 EUR
38. Izraksta vai dokumenta kopijas caurauklošana un lapu numurēšana Skaits 1,49 EUR 0,00 EUR 1,49 EUR
39. Izraksta pareizības apliecinājums Skaits 1,49 EUR 0,00 EUR 1,49 EUR
40. Dokumenta kopijas apliecināšana Skaits 1,48 EUR 0,00 EUR 1,48 EUR
41. Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (viena lappuse) Skaits 1,53 EUR 0,00 EUR 1,53 EUR
42. Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (par katru nākamo lappusi) Skaits 0,12 EUR 0,00 EUR 0,12 EUR
43. Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu valde bibliotēkas krājuma Skaits 0,11 EUR 0,00 EUR 0,11 EUR
44. Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu valdes bibliotēkas krājuma Skaits 0,15 EUR 0,00 EUR 0,15 EUR
45. Patenta, preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas lietu (ne vairāk kā piecu) atlase un sagatavošana, lai pieprasītājs varētu iepazīties ar reģistrācijas lietu (divu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas) Skaits 20,88 EUR 0,00 EUR 20,88 EUR
46. Papildus par sesto un katru nākamo reģistrācijas lietu Skaits 1,27 EUR 0,00 EUR 1,27 EUR
47. Kļūdas labojumi ziņās, kas saistītas ar maksas pakalpojumu samaksu par Patentu valdes darbībām Skaits 3,58 EUR 0,00 EUR 3,58 EUR
48. Sagatavotās informācijas nosūtīšana pa pastu (pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pasūtītājam saskaņā ar sūtījuma piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem) Skaits 0,60 EUR 0,00 EUR 0,60 EUR
Normatīvie akti: