Translated using Hugo.lv
Structure, cadastral survey of a group of premises with data registration/updating in the Cadastre information system
Selected Organization: Valsts zemes dienests
Brief description:
For a building/civil engineering/group of premises, the first-time cadastral survey shall be proposed in order to obtain up-to-date data on the building/civil engineering/group of premises on the day of the cadastral survey and to make a case for cadastral survey.

The data obtained as a result of a cadastral survey and recorded in the Cadastre Information System shall be used for the commissioning of the object, registration thereof in the Land Register, and for other purposes.

To scale up the building/engineering/group of premises, data are available that is relevant to the actual situation in the area. In accordance with the data obtained and the documents submitted, the Cadastre Information System shall register the text and spatial data, as well as calculate the cadastral value of the building/civil structure/group of premises.
Beneficiaries:
Any person
Information regarding persons entitled to initiate a cadastral survey of a group of structures and spaces is available in the “Description of the process” field “Step 1/Request Service (1)”.
Maximum period (in working days):
32
Period:
- up to 25 d.d. - a building up to 5000 m3, a building corresponding to official secrecy status and a group of premises;
- up to 32 d.d. or upon a written agreement on a longer deadline - the building above the 5000 m3 and inženierbūvei.
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Related Services
Payment for  service step: Order registration
Payment for  service step: Order registration
Regulatory enactments:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Īpašums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku Apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 EUR 0,00 EUR 0,17 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Ēka 7,85 EUR 0,00 EUR 7,85 EUR
zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā Zemes vienība 15,15 EUR 0,00 EUR 15,15 EUR
Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 62,00 EUR 0,00 EUR 62,00 EUR
lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Kilometrs/1000 kvadrātmetru 21,10 EUR 0,00 EUR 21,10 EUR
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2. apakšpunktā minētajai cenai) Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Inženierbūve 15,60 EUR 0,00 EUR 15,60 EUR
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2. apakšpunktā minētajai cenai) Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai ) Būve 7,95 EUR 0,00 EUR 7,95 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja Izbraukums 11,70 EUR 0,00 EUR 11,70 EUR
Valsts zemes dienesta transporta izmantošana Kilometrs 0,47 EUR 0,00 EUR 0,47 EUR
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 6.1. apakšpunktā minētajai cenai) Telpa 0,52 EUR 0,00 EUR 0,52 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"