Kārtības uzturēšana par maksu
Selected Organization: Rīgas pilsētas pašvaldība
Brief description:
Sabiedriskās kārtības uzturēšana atsevišķos fiziskas vai juridiskas personas pieteiktos publiskos pasākumos, ja tās, pieteikumā Rīgas pilsētas pašvaldībai ir norādījušas, ka nepieciešams Rīgas pašvaldības policijas atbalsts sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Par šādu pakalpojumu tiek slēgts līgums saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu vai savstarpēju vienošanos, ievērojot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma un citu saistītu dokumentu prasības.
Beneficiaries:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maximum period (in working days):
1
Period:
Atkarīgs no konkrētā publiskā pasākuma specifikas un termiņa, cik ilgi pirms plānotā pakalpojuma saņemšanas tiek iesniegts pieteikums. Pakalpojuma saņemšanas termiņš var tikt noteikts saskaņā ar Rīgas pilsetas izpilddirektora rīkojumu.
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasākuma organizatoram vai tā pilnvarotai personai jāvēršas klātienē Rīga pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, lai pieteiktu publisku pasākumu un Rīgas pašvaldības policijas sniegto kārtības uzturēšanas pakalpojumu. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā iespējams iesniegt elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, jāiesniedz iesniegumu pašvaldībai par publiska pasākuma rīkošanu. Publiska pasākuma rīkošanas iesniegumā jānorāda, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nepieciešams Rīgas pašvaldības policijas atbalsts. Šo norādi par Rīgas pašvaldības policijas nepieciešamību var iesniegt arī vēlāk publiska pasākuma saskaņošanas procesā.
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
E-pasts aic@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma apmaksa notiek saskaņā ar noslēgtā līguma starp Rīgas pašvaldības policiju un pakalpojuma saņēmēju noteikumeim, atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. lēmumā Nr.300 "Par Rīgas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem kārtības uzturēšanai" noteiktajai maksai. Maksa par viena Rīgas pašvaldības policijas darbinieka iesaistīšanu kārtības uzturēšanas pakalpojuma sniegšanā ir EUR 11,94 stundā, bez pievienotās vērtības nodokļa. Pēc pakalpojuma izpildes, pakalpojuma sniedzējs sagatavos darba pieņemšanas - nodošanas aktu, kur fiksēs veiktā darba apjomu un aprēķināto maksu par pakalpojumu. Akts tiks nodots parakstīšanai pakalpojuma saņēmējam. Pēc akta parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pakalpojuma sniedzējs pasūtītājam iesniegs rēķuinu līgumā noteiktajākārtīā. Rēķins jāapmaksā 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu.
Rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība;
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050;
Reģistrācijas Nr.:90011524360;
PVN reģ.Nr.: LV90011524360;
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle;
SWIFT kods: RIKOLV2X;
Konts: LV41RIKO0021800014010.
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirms publiska pasākuma norises sākuma vai sagatavošanās darbu sākuma, ar pakalpojuma saņēmēju sazinās par pakalpojumu atbildīgais Rīgas pašvaldības policijas darbinieks un informē par pakalpojuma saņemšanas procesu, līguma slēgšanu, drošības apspektiem publiska pasākuma laikā un atbild uz citiem pakalpojuma saņēmējam interesējošiem jautājumiem. Informācija saziņai par pakalpojuma saņemšanu: tālruņa Nr.67037835 vai Nr.67037855 un e-pasts:rpp@riga.lv.
Klātiene Rīgas pašvaldības policijas Administratīvā pārvalde
Adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019
Tālrunis: +37167037835
Fakss:
Other contact details:
Working hours