Translated using Hugo.lv
The granting of the immovable property tax relief (Gulbenes county local government)
Selected Organization: Gulbenes novada pašvaldība
Brief description:
Real estate tax relief granted in accordance with the Law “On the Immovable Property Tax” and local government binding regulations issued, which provide for abatements for separate real estate class of taxpayers on the local government administrative territory the immovable property – land, buildings.
Beneficiaries:
Individual, Any person, Legal persons governed by public law, Private law legal persons
1. Nodokļa maksātājam, kuram piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss.
2. Fiziskai personai, kurai noteikta I. vai II. grupas invaliditāte, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
3. Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, par nodokļa objektu, kurā nodokļa maksātājam ar minēto personu ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.
4. Fiziskai personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
5. Fiziskai personai, kurai (pašai vai kopā ar laulāto) vai viņas laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par nodokļa objektu, kurā fiziskai personai vai tās laulātajam ir deklarēta dzīvesvieta kopā vismaz trim no minētajiem bērniem.
6. Fiziskai personai, kura ir 1991.gada barikāžu dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
7. Nodokļa maksātājam, kurš ir vientuļš pensionārs, par nodokļa objektu, kurā deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.
8. Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu, kas iepriekšējā taksācijas gadā pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, vai kuram izbūvēta decentralizēta kanalizācijas sistēma (lokālā attīrīšanas iekārta).
9. Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija.
10. Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kas tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai.
11. Biedrībai, kuras biedru reģistrā kā biedrs reģistrēta Gulbenes novada pašvaldība, par nodokļa objektu, kas izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanai.
12. Iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas veic saimniecisko darbību un nodarbina vismaz vienu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu darba ņēmēju, kura darba samaksas apmērs nav mazāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, par nodokļa objektiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai.

Vairāk par pakalpojuma saņēmējiem lasīt: https://likumi.lv/ta/id/327463-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem-un-to-pieskirsanas-kartibu-gulbenes-novada
Period:
The decision to issue administrative acts concerning the granting of the immovable property tax relief is taken within one month, but if the deadline to comply with the objective reasons, it is not possible, the term may be extended to up to four months, notifying the applicant.
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Service requests
Real estate tax payers who are entitled to a real estate tax relief in cases specified in regulatory enactments shall submit an application and documents which certify receipt of a relief.
Payments: View payments
On the spot VPVKAC Gulbenes county local government
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Other contact details:
Working hours
Mail Gulbenes county municipality
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details:
Another E-ADRESE
2. solis / Service Processing
The taxation year calculated from the immovable property tax amount shall be granted for the real estate class of taxpayers in the specified proportions:
- members of the Chernobyl Nuclear Clean-up (housing and land under jurisdiction thereof the declared place of residence) – 50%;
- to a person with a first or second group disabled (the housing and land under jurisdiction thereof the declared place of residence) - 50%;
- a person who has a declared place of residence of persons with disabilities in 1. group 2, which is the person or his or her spouse's child, grandchild, brother, sister, spouse, one of the parents or grandparents (the housing and land under jurisdiction thereof) – 50%;
- the Law “On the Immovable Property Tax” 5, Paragraph 1.2 of the persons referred to in subparagraph (large families) – 90%;
- the person to whom Gulbenes county with the Social Service's decision has been granted the status of low-income persons – 70%;
- the person on real estate, which is used for public benefit organisation – 90%; - public benefit organisation for local government-owned or leased real estate, which under the jurisdiction of the public for the sale of significant projects – 90%; - associations with which Gulbenes county council delegation agreement concluded by the State administration tasks, on real estate, which is used to carry out administrative task – 90%; - associations, which Gulbenes county council is a member of the real estate, which is used for the operation of the Society – 90%.
Payments: View payments
3. solis / Receipt of services
In the case of a positive decision in an appropriate discount will be entered in the tax administration system. The discount becomes effective next month after the submission of the documents (no response is sent).
In the case of negative decisions are prepared response regarding the refusal and sent to the applicant within the specified address or e-mail.
Payments: View payments
On the spot VPVKAC Gulbenes county local government
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Other contact details:
Working hours
Mail Gulbenes county municipality
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details: