Detālplānojuma izstrādes uzsākšana (Mārupes novada pašvaldība)
Selected Organization: Mārupes novada pašvaldība
Brief description:
Pakalpojums attiecas uz detālplānojuma (DP) vai lokālplānojuma (LP) (vai abi kopā - plānošanas dokuments) izstrādes uzsākšanu normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālists izvērtē nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinātā teritorijas attīstības priekšlikuma atbilstību novada teritorijas plānojumam un, sagatavo darba uzdevumu plānošanas dokumenta izstrādei un lēmumprojektu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu (ieskaitot līguma par plānošanas dokumenta izstrādi un finansēšanu projektu) vai informē ierosinātāju par atteikumu uzsākt plānošanas dokumenta vai par citas procedūras piemērošanu, ja iecere neatbilst Mārupes novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai, vai Lokālplānojuma izstrāde nav pamatota.
Pēc lēmuma pieņemšanas, ierosinātājs izvēlas normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošu plānošanas dokumenta izstrādātāju, ar ko savstarpēji vienojas par plānošanas dokumenta izstrādi, un slēdz ar pašvaldību līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Turpmākajā izstrādes procesā pašvaldības speciālists sadarbojas ar plānošanas dokumenta izstrādātāju, organizējot izstrādātā plānošanas dokumenta projekta publisko apspriešanu un apstiprināšanu.
Pirms detālplānojuma apstiprināšanas, pašvaldības speciālists sagatavo administratīvā līguma projektu un koordinē līguma saskaņošanu. Pēc lēmuma pieņemšanas par Detālplānojuma apstiprināšanu, speciālists organizē līguma slēgšanu.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Period:
1 līdz 1,5 mēneši. Atkarīgs no Domes sēžu datumiem.
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.    Fiziska vai juridiska persona iesniegumu, kurā norādīts īpašums vai teritorija,  kurā iecerēts izstrādāt plānošanas dokumentu, un pamatojošos dokumentus, iesniedz Klientu apkalpošanas centrā.
2. Iesniegumu izvērtē darbinieks un sagatavo darba uzdevumu plānošanas dokumenta izstrādei, līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu projektu un lēmumprojektu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, vai nosūta ierosinātājam atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja iecere neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas tas tiek izsniegts personīgi. Izstrādes vadītājs organizē publicēšanai paziņojumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu.

4. Plānošanas dokumenta izstrādes ierosinātājs rakstiski informē pašvaldību par izvēlēto plānošanas dokumenta Izstrādātāju.
5. Izstrādes vadītājs organizē līguma par plānošanas dokumenta izstrādi un finansēšanu parakstīšanu, sagatavo rēķinu maksājumam;
6. Izstrādes vadītājs organizē plānošanas dokumenta izstrādi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai (tai skaitā publiskā apspriešana, apstiprināšana)
7. Izstrādes vadītājs organizē Administratīvā līguma par Detālplānojuma īstenošanu noslēgšanu pēc detālplānojuma apstiprināšanas ar pašvaldības domes lēmumu.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
Klientu apkalpošanas centrs Babītē
Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek izsniegts personīgi, nosūtīts adresātam pa pastu vai elektroniski.
Payments: View payments
3. solis / Informācija par pakalpojuma apmaksu
Saskaņā ar apstiprināto Maksas pakalpojumu cenrādi:
- Maksājums par administratīvā līguma sagatavošanu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un līgumu:  60.50 EUR (ieskaitot PVN 21%), veicama pēc līguma parakstīšanas par plānošanas dokumenta izstrādi.
- Maksa par paziņojumu sagatavošanu: viena paziņojuma par LP vai DP izstrādāšana 8,47 EUR (ieskaitot PVN 21%)
- Maksa par pasta pakalpojumiem paziņojumu nosūtīšanai tiek iekasēta pēc lēmuma par plānošanas dokumenta apstiprināšanu, atbilstoši faktiski veiktajam pakalpojuma apjomam: atbilstoši VAS “Latvijas pasts” cenrādim par ierakstītas vai vienkāršas vēstules nosūtīšanu.

Maksājuma rekvizīti;
Saņēmējs: Mārupes novada pašvaldība
Reģ.nr.90000012827
Konts LV69UNLA0003011130405
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Payments: View payments